6. Verbonden partijen

  De gemeente Kerkrade heeft bestuurlijke en financiële belangen in verbonden partijen. De Nota Verbonden Partijen, die in september 2014 is geactualiseerd, beschrijft de sturingsrelatie met en de risicobeheersing bij verbonden partijen.

  a. Verbonden partijen

  In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen opgesomd:
  (NB: De ontbrekende tussenliggende nummers betreffen inmiddels vervallen deelnames in verbonden partijen)

  Verbonden partijen gemeente Kerkrade

   Beleidsveld

  1.

  GR

  Reinigingsdiensten Rd4

   3

  2.

  GR

  GGD Zuid-Limburg

   8/5

  3.

  GR

  Werkvoorzieningschap O.Z.L.

  9

  4.

  GR

  Stadsregio Parkstad Limburg

  10

  5.

  GR

  Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg

  9

  6.

  GR

  Eurode

  10

  8.

  Nazorg Limburg BV

  3

  9.

  NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

  3/10

  10.

  NV Reinigingsdiensten Rd4

  3

  11.

  GaiaZOO BV

  4

  12.

  BV Holding Stadion Kerkrade

  0/7

  13.

  Industriebank Limburg Instituut van Ontwikkeling en Financiering (Industriebank LIOF)

  4

  14.

  EBC GmbH & Co. KG

  4/10

  15.

  Technologiepark Herzogenrath GmbH

  4

  16.

  BV Parkeeraccommodaties Kerkrade

  2

  17.

  BV Multifunctioneel Complex d'r Pool

  7

  18.

  NV Bank Nederlandse Gemeenten

  10/0

  19.

  NV Enexis Holding

  10/0

  21.

  Div. tijdelijke deelnemingen a.g.v. verkoop productie- en leveringsbedrijf Essent aan RWE:
  (Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Claim Staat Vennootschap BV)

  10/0

  22.

  GR

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg

  5

  23.

  NV Parkstad Limburg Theaters

  7

  25

  GR

  Regionale uitvoeringsdienst ( RUD ) Zuid-Limburg

  5

  26

  IBA Parkstad B.V.

  1

  27

  GR

  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

  0

  28

  GR

  Gegevenshuis

  11

  29

  GR

  Omnibuzz (doelgroepenvervoer)

  8

  30

  GR

  Centrumregeling inkoop jeugdhulp en Programmalijn jeugdhulp Zuid-Limburg

  6

  * GR= Gemeenschappelijke Regeling

  b. Gedetailleerde informatie verbonden partijen

  Onderstaand overzicht bevat meer gedetailleerde informatie. Bij diverse gemeenschappelijke regelingen kan het aandeel fluctueren over de jaren, afhankelijk van de bewegingen in de onderliggende verdeelmaatstaven.

  1. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3, zie ook nummer 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het (doen) inzamelen en bewerken van huishoudelijke afvalstoffen, het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid (pluspakket).

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting samenwerking. Uitbreiding deelnemers met Gulpen-Wittem met ingang 1 januari 2017.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000   

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  2.342

  2.460

  Resultaat

  2.584

  Vreemd vermogen

  26.246

  26.160

  Aandeel Kerkrade

  18%

  2. GGD Zuid-Limburg / GHOR (beleidsveld 8/5)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het behartigen van de belangen van de gemeenten, gevraagd en ongevraagd van advies dienen en uitvoering rijksprogramma’s op het terrein van de (openbare) volksgezondheid ten behoeve van de bevolking conform de Wet Publieke Gezondheid.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  (Ver)nieuwbouw huisvesting locatie Heerlen en afstoten locatie Geleen i.v.m. efficiency, uitvoering transitie en het vorm geven van de daaraan verbonden en noodzakelijke transformatie (het anders inrichten van het sociale domein) in de vorm van verbinden en slim samenwerken op basis van scenario 3 gefaseerd door ontwikkelen.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Maastricht, met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  4.262

  4.201

  Resultaat

  -1.050

  Vreemd vermogen

  17.879

  12.133

  Aandeel per inwoner

  € 18,07

  NB: Bijdrage fluctueert jaarlijks en is afhankelijk van aantal inwoners, demografische ontwikkelingen en evt. “plus”-producten en diensten.

  3. Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal hebben op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen al hun taken en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening overgedragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL).

  De colleges van de deelnemende gemeenten hebben het van rijkswege daartoe ter beschikking gestelde budget overgedragen aan WOZL.

  De Sociale Werkvoorziening in Oostelijk Zuid-Limburg is hierbij de afgelopen jaren geconfronteerd met diverse veranderingen. De wijzigende wetgeving in relatie tot de Wsw (geen instroom meer mogelijk vanaf 1-1-2015), het faillissement van Licom (overname van activiteiten), de invoering van de Participatiewet en de keuzes die de gemeenten als regievoerder maken (afbouw naar beschut en detacheringen).

  Zo regulier mogelijk werken is het uitgangspunt van de Participatiewet, de gemeenten krijgen de regie en SW-bedrijven moeten zich een plaats verwerven in het nieuwe krachtenveld.
  Bij die positionering laat WOZL zich inspireren door haar visie op mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Door mensen het werk te laten doen dat het best past bij de fase waarin zij zich bevinden, kunnen zij ervaring opdoen en hun kwaliteiten ontwikkelen. Dat kan de opmaat zijn voor een volgende stap, binnen de SW of daarbuiten. Het gaat om de beweging: ontwikkelen, begeleiden en doorgeleiden. Kortom, “Werken is ontwikkelen en participeren”.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  WOZL is een uitvoeringsorganisatie die in opdracht van en in samenwerking met gemeenten trajecten uitvoert, primair voor de Wsw met mogelijkheden voor doelgroepen binnen de Participatiewet. WOZL ondersteunt deze mensen om zo regulier mogelijke passende en ook betaalde arbeid te verrichten.

  Door de komst van de Participatiewet wordt de sterfhuisconstructie van WOZL verstrekt. Vanaf 1 januari 2015 is geen nieuwe instroom in de WSW meer mogelijk. Daarnaast neemt het subsidiebedrag per persoon stapsgewijs af en is de berekeningssystematiek met betrekking tot de arbeidsjaren gewijzigd. Een herschikking van de organisatie in een holding, een Beschut bv en een Detachering bv heeft reeds plaatsgevonden. Gezien de integratie van Detacheringen bv, met het WSP Parkstad, is opnieuw een herschikking van de governance gewenst. Het streven is om het WSP en de detacheringstak van WOZL met ingang van 1-1-2018 onder te brengen in een definitieve (nieuwe) rechtsvorm. Na voltooiing van deze integratie zal nadrukkelijk aandacht zijn voor de positionering van de nog onder de GR WOZL resterende bv, Beschut.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR en een afnemend aantal BV’s te Heerlen, met Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal. Voor de aan de GR WOZL gelieerde BV’s is een algemeen directeur aangesteld. De bestuurssecretaris fungeert ter ondersteuning van de GR.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

       5.133

       1.363

  Resultaat

  802

  Vreemd vermogen

  14.134

  15.178

  Aandeel Kerkrade

   25,1%

  4. Stadsregio Parkstad Limburg (WGR+) (beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Parkstad Limburg heeft tot doel om op basis van samenwerking tussen de deelnemende gemeenten te komen tot een samenhangend beleid en uitvoering op de beleidsterreinen.  Wonen en herstructureren, Ruimte, Mobiliteit en Economie en toerisme, de zgn. Kerntaken. Daarnaast is sprake van een zgn. Flexibele schil, waarin thans grensoverschrijdende activiteiten in het kader van AG Charlemagne zijn opgenomen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De komende jaren zal het landschap van samenwerking binnen Parkstad veranderen door nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Er zal reflectie nodig zijn om te bezien wat dit voor de samenwerking binnen Parkstad betekent. Dat geldt eveneens voor de mogelijke consequenties die verbonden kunnen worden aan de tussenevaluatie van de transitie van Parkstad welke voornamelijk ingaat op de uitvoering van kernthema’s, de overdracht van taken van het regiobureau naar  de gemeenten en de vraag of dit alles wellicht moet leiden tot een bijstelling van kerntaken. De tussenevaluatie is/zal in het 4e kwartaal van 2016 afgerond zijn cq worden met mogelijke gevolgen voor het jaar 2017 en verdere jaren.    

  Daarnaast blijft Parkstad Limburg onverminderd inzetten op het Regioprogramma inhoudende het investeren in de duurzame economische vitaliteit van Parkstad en daarmee op het versterken van de potentie van de regio. Daarbij accepteert de regio dat door natuurlijk verloop het aantal inwoners geleidelijk terugloopt. En er wordt op geanticipeerd door de bevolkingsdaling te combineren met kansrijke investeringen. Voorbeelden: het verbeteren van het woningaanbod, het vergroten en verbeteren van het groenareaal en beter afstemmen van het retail aanbod. Daarbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de betrokkenheid van de Provincie.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

  Financiële gegevens (concept)                                  bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.796

  5.411

  Resultaat

  939

  Vreemd vermogen

  8.910

  6.783

  Aandeel Kerkrade

  19,26%

  NB: Het aandeel van elke gemeente wordt jaarlijks bepaald aan de hand van een verdeelsleutel op basis van de laatst definitief vastgestelde algemene uitkering (basisbedrag).

  5. Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (Kredietbank Limburg) (beleidsveld 9)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het verlenen van hulp en financiële steun aan burgers die door schuldenlast in financiële en maatschappelijke problemen zijn gekomen (armoedebeleid).

  Op basis van het door de raad in februari 2014 vastgestelde Beleidsplan Armoede en Schulden 2014-2018 en het in november 2015 vastgestelde Beleidsplan Schuldhulpverlening Kerkrade 2016-2019, zijn we in de 2e helft 2016 gestart met het  Loket Schuldhulpverlening Kerkrade. De ingang van het Loket wordt sindsdien  gevormd door het team Schuldhulpverlening van de gemeente. Het traject schuldhulpverlening wordt in de 1e lijn vormgegeven via de samenwerking van de gemeente, met de Kredietbank Limburg en de stichting Impuls. In de 2e lijn wordt samengewerkt met onder meer woningcorporaties, energiemaatschappijen, de ziektekostenverzekeraar voor de collectieve ziektekostenverzekering en de WML. Het effect van het nieuw vormgegeven Loket Schuldhulpverlening zal in de loop van 2017 via periodieke managementrapportages gevolgd worden.

  Gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten en in de kredietvoorziening. Achtergestelde geldlening van € 91.104,-.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR is gevestigd in Sittard-Geleen. Deelnemende gemeenten zijn Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  434

  445

  Resultaat

  276

  Vreemd vermogen

  10.101

  10.165

  Aandeel Kerkrade

       15,9%*

  NB: De gemeentelijke bijdrage in de voorziening voor dubieuze debiteuren en een mogelijk negatief exploitatieresultaat fluctueert. De bijdrage is voor elk 50% afhankelijk van het aantal inwoners en het uitstaande kredietvolume.
  * Conform percentage aandeel 2015 voorziening oninbare kredieten.

  6. Openbaar lichaam Eurode (beleidsveld 10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Behartigen van de gezamenlijke belangen in grensoverschrijdende zin gericht op bevordering en instandhouding van de gemeenschappelijke banden tussen de burgers onderling en benutting van de grenscontacten in economische zin.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Intensivering grensoverschrijdende samenwerking in de breedste zin van het woord. Uitbouw en concretisering van deze bijzondere vorm van grensoverschrijdende samenwerking binnen de huidige financiële mogelijkheden.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Kerkrade, met Gemeente Herzogenrath (Duitsland).

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen *

  108.000

  115.000

  Resultaat

  7

  Vreemd vermogen

  Aandeel Kerkrade

  50 %

  * Het Openbaar Lichaam Eurode heeft een boekhouding/jaarrekening op kasbasis, het EV is in deze het banksaldo.

  7. Licom (beleidsveld 9)

  Is vervallen, zie bij 3: Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid_Limburg (beleidsveld 9)

  8. Nazorg Limburg (beleidsveld 3)

  Doelstelling / openbaar belang
  Bescherming van het milieu en het voorkomen van milieuvervuiling van gesloten stortlocaties.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
   Lage risico’s.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Maastricht Airport, met Provincie Limburg en 42 gemeenten.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  2.553

  2.900

  Resultaat

  347,2

  Vreemd vermogen

  Aandeel Kerkrade

   2,4%

  9. Waterleiding Maatschappij Limburg (beleidsveld 3/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het voorzien van zuiver, helder en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit in de levering van drinkwater. WML blijft zelfstandig en gericht op samenwerking in de waterketen. koersverlegging van investeringen in innovatie en infrastructuur naar investeringen in onderhoud van de infrastructuur. Bedrijfsrisico is laag.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Maastricht, met Provincie Limburg en Limburgse gemeenten.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  180.841

  188.490

  Resultaat

  7.649

  Vreemd vermogen

  386.816

  381.055

  Aandeel Kerkrade

   3,4 %*

  Aangezien de publicatie van het jaarverslag pas medio juni van elk jaar plaatsvindt, betekent dit voor de gemeentelijke verslaglegging dat wij moeten uitgaan van de laatst bekende cijfers op dit moment.

  10. Reinigingsdiensten Rd4 (beleidsveld 3)
  (zie ook nummer 1)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling van afvalstoffen en advisering op het terrein van het milieubeleid.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting doelmatige samenwerking. Geen relevantie m.b.t. toekomstverwachting. Normaal bedrijfsrisico.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals en Voerendaal en Eijsden - Margraten.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  610

  756

  Resultaat

  224

  Vreemd vermogen

  4.571

  6.822

  Aandeel Kerkrade

   17%

  11. GaiaZOO (beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang

  1.   Het ontwikkelen en exploiteren van een dierenpark, alsmede natuurbeschermingseducatie en natuurbehoud;
  2.   Het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het sub a gemelde doel;
  3.   Het exploiteren van één of meer horecabedrijven in de ruimste zin des woords.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ondersteuning start en ontwikkeling dierenpark. Directie, Raad van commissarissen en aandeelhouders hebben als doel gesteld een geleidelijke uitbouw van het park. Daartoe is een investeringsraming van ruim € 30 mln voor de fase 2007-2014 opgesteld. Het park investeert de komende jaren onder andere in het voor bezoekers het gehele jaar begaanbaar en bereikbaar te maken alsmede alle dieren 365 dagen per jaar zichtbaar te maken. Daarnaast zal in komende jaren geïnvesteerd worden in vernieuwde/verbeterde publieksparking als gevolg van aanleg Buitenring Parkstad Limburg, een multifunctioneel entreegebouw en uitbreiding van de diercollectie. Doorgroei aan de hand van de opgestelde investeringsplannen wordt tussentijds telkens geëvalueerd.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Apenheul (0%), Moraco NV (41,24%) en Industriebank LIOF NV (18,63%). Apenheul heeft in 2015 haar aandelen verkocht aan Moraco en Gemeente Kerkrade, waardoor het aandelenkapitaal van betreffende partijen is uitgebreid.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  14.952

  14.664

  Resultaat

  +224

  Vreemd vermogen

  5.672

  5.317

  Aandeel Kerkrade

  40,13%

  * Een definitief akkoord inzake bovengenoemde rekeningcijfers is er nog niet, maar naar verwachting komen er geen grote wijzigingen meer in het vermogen

  12. Holding Stadion Kerkrade (beleidsveld 7)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het in algemene zin uitoefenen van holdingactiviteiten. Exploitatie van het stadion met een multifunctioneel karakter en met een duidelijke publieke functie en uitstraling voor de stad.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De continuïteit van het stadion is een aandachtspunt in die zin dat er vordering bestaat die de gemeente nog heeft op het stadion en de afhankelijkheid van het stadion van een grote huurder. Met het cederen van de mediagelden waarop de BVO recht heeft voor het spelen van ere divisievoetbal is echter een belangrijke stap gezet in het consolideren van de continuïteitspositie van PLS. In 2016 is verder gebouwd aan de infrastructuur rondom een gezonde exploitatie van het stadion. Deze moet er voor zorgdragen dat de eigenstandige positie van het stadion sterk verbeterd wordt. In 2017  zal de exploitatie verbetering verder vorm dienen krijgen aan de hand van de samenwerking tussen stadion en BVO.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Kerkrade, met Parkstad Limburg (8,1%), Gemeente Heerlen (4,27%) en overige (0,135%).

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  - 911

  - 519

  Resultaat

  392

  Vreemd vermogen

  20.205

  19.919

  Aandeel Kerkrade

  87,48%

  Het belang van de gemeente is in januari 2017 marginaal verhoogd van 87,48% naar 87,495%. De Royal Bank of Scotland (als opvolger ABN AMRO) heeft haar certificaten van aandelen voor € 1,= overgedragen aan de gemeente. Het aanhouden van dergelijke kleine participaties paste niet meer in het beleid van de bank.

  13. Industriebank Limburg Instituut v. Ontwikkeling en Financiering (Industriebank LIOF) (beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang
  Verbetering van de sociaal-economische structuur door het creëren van een gezond vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de provincie Limburg.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het college heeft  op 8 december 2015 ingestemd met de verkoop van 27 aandelen aan de Industriebank LIOF met een nominale waarde van elk € 113,45. Deze worden met een opslag van 50% verkocht. Dit resulteert in een opbrengst van circa € 4.600. De aandelen Industriebank staan hebben in totaal een boekwaarde van circa € 3.200, welke moet worden afgewaardeerd. Afhankelijk van de feitelijke transactie kan de verkoopwinst van ca. € 1.400  betrokken worden bij het rekeningresultaat 2016. In de loop van 2016 is de Industriebank LIOF geen verbonden partij meer.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Maastricht, met Staat der Nederlanden, Provincie Limburg, overige Limburgse gemeenten en de Kamer van Koophandel.

  Financiële gegevens
  Niet meer van toepassing, zie hiervoor.

  14. Eurode Business Center (EBC) (beleidsveld 4/10)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het exploiteren van een bedrijfsverzamelgebouw, het daarmee leveren van een bijdrage aan de harmonisatie van de wet-  en regelgeving en het bieden van een centraal ontmoetingspunt voor overheden, bedrijven en instellingen uit Duitsland en Nederland.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting en het verbeteren van de financiële positie voor de langere termijn. Per ultimo 2014 kan gesteld worden dat, rekening houdende met aard en omvang van de onderneming het resultaat over 2014 als tevredenstellend kan worden beschouwd. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

  Een van de aandeelhouders, Industriebank LIOF NV, heeft eerder aangekondigd haar aandelenbezit in het Eurode Business Center van de hand te willen doen aangezien het bezit van dergelijke aandelenpakketten niet meer past in de bedrijfsdoelen (‘core business’) van LIOF. Het eerder aangekondigde onderzoek is inmiddels afgerond. Op grond van dit onderzoek heeft het college in april 2016 besloten niet over te gaan tot aankoop van het door LIOF aangeboden aandelenpakket in het EBC doch een eventuele uittreding van LIOF als aandeelhouder af te wachten. Volgens de statuten is deze uittreding per 31 december 2019 mogelijk. Uiterlijk 31 december 2018 dient LIOF dit voornemen formeel kenbaar te maken.

  Uit een voorliggende prognose, beschikbaar gesteld bij gelegenheid van een aandeelhoudersvergadering van december 2016, omtrent het uiteindelijke resultaat over 2016 blijkt dat het voorgecalculeerde financiële resultaat (overschot) over 2016 van € 26.000,00 ruimschoots gehaald zal worden. In juni 2016 bedroeg de bezettingsgraad van het gebouw 100%.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH & Ko. Co., aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade, gemeente Herzogenrath (Duitsland), AGIT (Duitsland) en Industriebank LIOF NV.

  Financiële gegevens:                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  831

  867

  Resultaat

  37

  Vreemd vermogen

  2.727

  2.638

  Aandeel Kerkrade

  25 %

  15. Technologiepark Herzogenrath (beleidsveld 4)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het bevorderen van innovatie en technologische ontwikkeling in het bijzonder het management van een technologiepark voor innovatieve ondernemers en jonge startende bedrijven.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De voornemens zijn de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden en minimaal een evenwicht tussen baten en lasten na te streven. Conjuncturele ontwikkelingen hebben invloed op de bezettingsgraad.

  Uit een voorliggende prognose, beschikbaar gesteld bij gelegenheid van een aandeelhoudersvergadering van november 2016, omtrent het uiteindelijke resultaat over 2016 blijkt dat het voorgecalculeerde financiële resultaat (overschot) over 2016 naar verwachting € 17.000,00 zal bedragen. Het resultaat over 2015 wordt derhalve met een bedrag van € 5.000,00 overtroffen. De bezettingsgraad van het gebouw steeg in 2016 van 90,28% in het voorafgaande jaar naar 95,8%.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GmbH, aandeelhouders vennootschap: gemeente Kerkrade en gemeente Herzogenrath, Sparkasse Aachen, WFG Kreis Aachen, IHK Aachen en AGIT (allen Duitsland).

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  53

  65

  Resultaat

  12

  Vreemd vermogen

  756

  481

  Aandeel Kerkrade

  5,33 %

  16. Parkeeraccommodaties Kerkrade (beleidsveld 2)

  De BV heeft vanaf 2016 al haar activiteiten overgedragen aan de gemeente Kerkrade (100% aandeelhouder). De verkoop heeft in december 2015 plaatsgevonden, het betreffende vastgoed is ook in december 2015 overgedragen onder verrekening van de langlopende lening. De BV is in 2016 beëindigd.

  17. Multifunctioneel Complex d’r Pool (beleidsveld 7)

  De BV heeft vanaf 2016 al haar activiteiten overgedragen aan de gemeente Kerkrade (100% aandeelhouder). De verkoop heeft in december 2015 plaatsgevonden, het betreffende vastgoed is ook in december 2015 overgedragen onder verrekening van de langlopende lening en aandelenkapitaal/agio. De BV is in 2016 beëindigd.

  18. Bank Nederlandse Gemeenten (beleidsveld 10 / 0)

  Doelstelling / openbaar belang
  BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Waarborgen van de marktpositie en continuïteit. De komende jaren is de pay-out ratio verlaagd van 50% naar 25% om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving voor banken (Basel 3), waarbij in de periode tot 2018 een overgangsfase geldt. Tevens is sprake van een toenemende volatiliteit van het jaarresultaat als gevolg van een verplichte aanpassing in de systematiek van waardebepaling van derivaten. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.  Vanwege de vele onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst voor de toekomst. Samengevat kunnen de risico’s als laag worden aangeduid, wel bestaat er het risico dat het jaarlijks dividend hoger danwel lager uitvalt.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Den Haag, met Staat der Nederlanden, gemeenten, provincies en hoogheemraadschap.

  Financiële gegevens (concept)                             bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  4.163.000

  4.486.000

  Resultaat

  369.000

  Vreemd vermogen*

  145.348.000

  149.514.000

  Aandeel Kerkrade

  0,329139%

  * inclusief achtergestelde leningen

  19. Enexis Holding (beleidsveld 10/0)

  Doelstelling / openbaar belang
  Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland heeft het voormalige Essent haar bedrijf per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Levering Bedrijf. De publieke aandeelhouders van Essent NV zijn voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis Holding NV geworden. De vennootschap heeft ten doel:

  1. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
  2. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten in relatie tot energie;
  3. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;  
  4. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

  De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Continuïteit van de energielevering. Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de Energiekamer. Op basis van de businessplannen wordt voor de komende jaren een relatief bescheiden winst verwacht. De Minister van Economische Zaken heeft in haar Aanwijzing bij het splitsingsplan aangegeven dat de dividendpay-out ratio vanaf 2011 maximaal 50% mocht bedragen. Dit is als zodanig ook vastgelegd in de statuten. Er is een wettelijk geregelde ratio van minimaal 40% eigen vermogen.  Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘vordering op Enexis vennootschap’, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis N.V.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Arnhem, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten.

  Financiële gegevens (concept)                              bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  3.607.000

  3.704.000

  Resultaat

  207.000

  Vreemd vermogen

  3.472.000

  3.580.000

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  21. Diverse tijdelijke deelnemingen in verband met verkoop aandelen Essent (beleidsveld 10/0)

  In 2009 heeft de gemeente Kerkrade haar aandelen in het productie- en leveringsbedrijf van Essent aan energiebedrijf RWE verkocht. Uit deze verkoop vloeiden nog diverse tijdelijke deelnemingen voort. Dit betreft: Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE), Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV en Claim Staat Vennootschap BV.

  Doelstelling / openbaar belang
  Deze tijdelijke deelnemingen houden op te bestaan, zodra de afwikkeling van de verkoop volledig is afgerond. Zij zijn gevormd om de risico’s voor aandeelhouders te verkleinen.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het afwikkelen van de resterende vorderingen, garanties en claims alsook het beheer van fondsen. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is zeer beperkt. Voor de garanties zijn binnen de BV’s voorzieningen gevormd die als toereikend worden ingeschat. Vordering op Enexis BV loopt beheerste risico’s op Enexis Holding BV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossingen bruglening en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van € 350 mln van de bruglening (tranche D) achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis als dat nodig blijkt in verband met de gestelde solvabiliteitseisen. De tranche A, B en C zijn in 2012 resp. 2013 resp. 2016 vervroegd afgelost.

  De laatste garanties uit de verkoop van Essent zijn afgewikkeld (zie ook Voorjaarsnota 2016). Naar verwachting wordt de CBL Vennootschap in de loop van 2017 geliquideerd en valt een eventueel positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders. Dat geldt ook voor de Verkoop Vennootschap.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  BV te Den Bosch, met diverse Nederlandse provincies en gemeenten. De deelnemingen hebben vooral het karakter van een zgn. Special Purpose Vehicle (SPV) met slechts een beperkte taak.

  Financiële gegevens (concept)                              bedragen x € 1.000

  PBE

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  1.598

  1.639

  Resultaat

  59

  Vreemd vermogen

  118

  51

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Vordering op Enexis

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  43

  24

  Resultaat

  -/- 19

  Vreemd vermogen

  862.181

  356.261

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Verkoop Vennootschap

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  84.803

  1.243

  Resultaat

  -/- 525

  Vreemd vermogen

  30.139

  37

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  CBL Vennootschap ($)

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  $ 9.460

  $ 827

  Resultaat

  $ -/- 156

  Vreemd vermogen

  $ 445

  $ 156

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  Claim Staat Vennootschap

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  -/- 42

  3.209

  Resultaat

  3.251

  Vreemd vermogen

  50

  171

  Aandeel Kerkrade

  0,478013%

  22. Veiligheidsregio Zuid-Limburg (beleidsveld 5)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het  op schaalgrootte van de veiligheidsregio doelmatig organiseren  van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke bevolkingszorg bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Alle brandweertaken, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de gemeentelijke bevolkingszorg bij rampen zijn overeenkomstig de wettelijke regeling gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR (vestigingsplaats Maastricht, met de overige 17 gemeenten Zuid-Limburg

  Financiële gegevens                           * € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  11.501

  10.056

  Resultaat

  € 207

  Vreemd vermogen

  47.445

  42.600

  Aandeel Kerkrade

  div. bedr./inw

  NB: Aandeel is gebaseerd op een mix van inwoneraantal, risico’s en bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeenten ( onderdeel veiligheid ).

  23. Parkstad Limburg Theaters (beleidsveld 7)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het faciliteren en aanbieden van podiumkunsten.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Voortzetting, versterken van de identiteit van de regio. Aanpassing van het gebouw wordt in de Centrumplanontwikkeling meegenomen.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  NV te Heerlen, met gemeente Heerlen

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  2.788

  3.505

  Resultaat

  -/- 70

  Vreemd vermogen

  3.387

  3.047

  Aandeel Kerkrade

   33%

  24. Luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport (beleidsveld 2)

  Deze deelneming is in 2014 overgedragen aan de Provincie Limburg.

  25. GR Regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

  Doelstelling / openbaar belang
  Het sinds 1 juli 2013 behartigen van de belangen van de deelnemers ter zake van de uitvoering van taken van vergunningverlening, toezicht op de handhaving van het omgevingsrecht.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Beleidsvoornemens, risico’s e.d. zijn nog niet aan te geven.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  College van GS provincie Limburg en  overige 17 colleges gemeenten Zuid-Limburg.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2015

  31/12/2015

  2015

  Eigen vermogen

  ---

  --

  Resultaat

  1.389

  Vreemd vermogen

  1.968

  2.495

  Aandeel Kerkrade

  .2%

  26. IBA Parkstad B.V.

  Doelstelling / openbaar belang
  Het uitvoering geven aan de realisatie en ontwikkeling van de “Internationale Bau Ausstellung Parkstad 2020”zoals nader uitgewerkt in het zogenaamde “IBA Boek” waarin de transformatieopgave voor Parkstad vanuit het regioprogramma is neergelegd. Het creëren van een platform voor het uitwisselen van ideeën en het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een duurzame en vitale regio. Een zogenoemde “open innovatie” centraal stellen waarbij gebiedspartners gezamenlijk hun kennis en kunde bundelen en waarbij de mogelijkheid gecreëerd wordt om binnen dit platform te experimenteren.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  In 2016 heeft IBA Parkstad sprong gemaakt naar de uitvoering. Op basis van de werkwijze beschreven in het Handboek IBA Zomer 2015 heeft de rangschikking van IBA Kandidaat-projecten en IBA Attention-projecten. Medio 2016 heeft dat geresulteerd in het uitvoeringsprogramma met 50 IBA projecten. Het gevolg daarvan is het eerste mandje van projecten voor uitvoering met bijbehorende subsidiebudgetten. Doorborduren op het uitvoeringsprogramma is een verdere selectie van projecten gemaakt waardoor een lijst van 15 sleutelprojecten is uitgekristalliseerd. Het gezamenlijke kenmerk van deze projecten is dat ze allemaal symbool zijn voor de transformatie- en herstructureringsopgave van Parkstad en ze hebben een voorbeeld functie. Een aantal sleutelprojecten is ontstaan door het combineren van twee of meer ingediende projectvoorstellen.

  De volgende sleutelprojecten zitten in planning voor Kerkrade: Leisure Ring & Leisure Lane, Park Gravenrode incl. Ikgroenhet, Superlocal Blijerheide, Energiek Heilust / Kerkrade West, Center Court Kerkrade en Rolduc. Naast deze sleutelprojecten verkeert IBA project “Stift” in uitvoeringsfase en het project inrichting burgemeester Dohmenplein (bouwproject Wonen Limburg) verkeert in de voorbereidingsfase.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Provincie Limburg, gemeente Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Begin 2017 zal gemeente Schinnen tot IBA Parkstad toetreden.

  Financiële gegevens                                 bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen

  nog niet bekend

  Resultaat

  nog niet bekend

  Vreemd vermogen

  nog niet bekend

  Aandeel Kerkrade

  9,65%

  27. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

  Doelstelling/openbaar belang
  BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van lokale belastingen en de uitvoering van de wet woz. Beoogd wordt door schaalvoordelen kostenbesparingen te realiseren.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt  van BsGW is een sluitende begroting. In de ontwerpbegroting 2017 worden enkele mogelijke (nog onzekere) ontwikkelingen genoemd. Sommige leiden mogelijk tot (extra) kosten, andere kunnen in de toekomst mogelijk tot lagere bijdragen leiden. Punten van zorg zijn er ook, zo meldt BsGW. Het betreft m.n. de uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten, het Woningwaarderingsstelsel (WWS) t.b.v. de sociale huurwoningen en de aangekondigde verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Er zijn per 2016 32 deelnemers: de gemeenten Venlo, Bergen, Nederweert, Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Peel&Maas, Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht, Sittard-Geleen, Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Beesel, Gennep en Kerkrade, en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Per 1 januari 2017 fuseerden de 2 waterschappen tot Waterschap Limburg, waardoor het aantal deelnemers 31 bedraagt.

  Financiële gegevens                             bedragen x € 1.000

  1/1/2016

  31/12/2016

  2016

  Eigen vermogen*

  -284

  -421

  -/- 137*

  Vreemd vermogen

  5.529

  4.574

  Aandeel Kerkrade

   3,7%

  * Het negatieve resultaat is geheel te wijten aan de pas na balansdatum ontstane verplichting voor het uitbetalen van proceskosten met betrekking tot de (WOZ-)bezwaren.

  28. Gegevenshuis.

  Doelstelling/openbaar belang
  Het ontzorgen  van de deelnemers op het gebied van het opzetten en het beheren van object- en ruimtegerelateerde (basis-)registraties en geometrie teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregisraties, daarmee samenhangend beeldmateriaal en raadpleegsysteem. Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Met de GR Het Gegevenshuis wordt beoogd voor de deelnemers een shared service centre te realiseren voor lokatiegebonden informatie.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  De gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis is een “open” gemeenschappelijke regeling en er wordt op gefocused om het aantal deelnemers aan de GR uit te breiden. In de regel heeft het toetreden van een nieuwe deelnemer positieve financiële gevolgen voor de reeds bestaande deelnemers. Daarnaast wil Het Gegevenshuis in de toekomst nieuwe producten en diensten aan de deelnemers aanbieden zoals bijv. geodata in het sociale domein, driemensionaal, beheer openbare ruimte, statistiek en onderzoek.

  Rechtsgrond en overige deelnemers
  Artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen; de gemeenschappelijke regeling is opgericht door de Parkstadgemeenten en de gemeente Nuth. Inmiddels is per 1 januari 2016 ook de gemeente Schinnen toegetreden tot de GR

  Financiële gegevens
  De GR Gegevenshuis is in werking getreden per 1 juli 2015. Over het jaar 2015 werd door Het Gegevenshuis een positief rekeningresultaat bereikt hetgeen betekende dat aan de gemeente Kerkrade een bedrag van € 11.000 werd teruggestort. Het rekeningresultaat 2016 zal op ongeveer 0 uitkomen. Voor Kerkrade betekent dit een bijdrage aan Het Gegevenshuis over 2016 ten bedrage van € 83.770 hierbij is nog rekening gehouden met een bijdrage uit de tijdelijke maatregel frictiegelden.

  Vanaf 2017 zal de jaarlijkse bijdrage omstreeks € 113.000 bedragen aangezien er dan geen sprake meer is van een tijdelijke maatregel frictiegelden. Eventuele toetreding van nieuwe deelnemers kan uiteindelijk een positief effect hebben op deze jaarlijkse bijdrage.

  29. Omnibuzz (doelgroepenvervoer) (beleidsveld 8)

  Doelstelling / openbaar belang
  Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardige en een zo doelmatig mogelijke gezamenlijke regie op en uitvoering van het aan de gemeenten opgedragen doelgroepenvervoer.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s
  Ter behartiging van het in belang verricht het openbaar lichaam voor de gemeenten, de volgende werkzaamheden:

  1. het voeren van regie over en het uitvoeren van het doelgroepenvervoer voor de gemeenten en eventueel voor derden;
  2. het voeren van overleg met stakeholders, in het bijzonder met de provincie Limburg, om te komen tot een zo optimaal mogelijk doelgroepenvervoer in de provincie Limburg;
  3. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het genoemde belang noodzakelijk zijn.
  4. Het toewerken naar een volwaardige mobiliteitscentrale waar op termijn ook het vervoer in het kader van de Jeugdwet, het leerlingenvervoer en het vervoer in het kader van Wmo-begeleiding (dagbesteding) wordt ondergebracht.

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  GR te Geleen, met als deelnemers alle gemeenten van Limburg met uitzondering van de gemeente Mook en middelaar.

  Financiële gegevens
  De GR is in 2016 opgericht. De bedragen uit de initiële begroting van Omnibuzz zijn vertaald naar de gemeentelijke begroting en kwamen nagenoeg overeen met de reeds opgenomen posten. Op dit moment wordt gewacht op de eerste begrotingswijziging 2017 die, naar het zich laat aanzien, een positiever beeld laat zien ten opzichte van de initiële begroting. Dit komt met name door de positieve resultaten die geboekt zijn bij de aanbesteding van het vervoer.

  30. Centrumregeling inkoop jeugdzorg Zuid-Limburg (beleidsveld 6)

  Doelstelling / openbaar belang

  Inkoop van jeugdhulpvoorzieningen t.b.v. de 18 Zuid Limburgse gemeenten om zorg te kunnen dragen voor een goede en efficiënte uitvoering van de jeughulptaken.
  Het delen van kennis en ervaring in de regio die nodig zijn voor de uitvoering.

  Beleidsvoornemens / toekomstverwachting / risico’s

  Ontwikkeltafels 2017 t.b.v. aanpassingen in contracten met zorgaanbieders voor jeugdhulp in 2018
  Inhoudelijke doorontwikkeling inkoop voor het jaar 2018
  Evaluatie inkoop en quickscan voor verlenging van dienstverleningsovereenkomsten met zorgaanbieder tot 2019

  Rechtsgrond, vestigingsplaats en overige deelnemers
  De Jeugdwet, de Wet gemeenschappelijke Regelingen en toestemming van de raden van de deelnemende gemeenten.
  Gemeente Maastricht treedt op als centrumgemeente.
  Overige deelnemers: de overige 17 Zuid Limburgse gemeenten.

  Financiële gegevens

  Deelnemende gemeenten betalen op basis van feitelijk gebruik voor de ingekochte zorg.
  Deelnemende gemeenten betalen de centrumgemeente een bijdrage in de kosten van de met de inkoop gepaard gaande werkzaamheden (op basis van jaarlijks uitvoeringsplan).