Balans

  Alle bedragen x € 1.000, tenzij anders vermeld (evt. kleine verschillen door afronding).

  In het boekje Staten en bijlagen zijn op detailniveau de volgende specificatiestaten opgenomen: Personele sterkte, Geactiveerde kapitaaluitgaven, Opgenomen langlopende geldleningen, Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen, Nog te betalen bedragen, Nog te ontvangen bedragen, Grondexploitaties, Investerings- en financieringsstaat en Regulier investeringsprogramma.

  Gemeente Kerkrade

  ACTIVA

  Ultimo 2015 incl. addenda

  aanpassing  
  BBV 1.1.2016

  Ultimo 2016

  VASTE ACTIVA

  156.531

  -24

  143.058

  1.

  Immateriële vaste activa

  0

  14.576

  8.887

  a.

  Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio

  b.

  Kosten onderzoek & ontwikkeling

  c.

  Bijdragen aan activa in eigendom van derden

  14.576

  8.887

  2.

  Materiële vaste activa

  102.473

  2.094

  98.344

  a.

  Investeringen met een economisch nut:

    1. gronden uitgegeven in erfpacht

    2. overige investeringen met een economisch nut

  59.488

  2.094

  58.127

  b.

  Inv met econ nut wv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven

  26.493

  26.672

  c.

  Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut

  16.492

  13.545

  3.

  Financiële vaste activa

  54.058

  -16.694

  35.827

  a.

  Kapitaalverstrekkingen aan:

    1. deelnemingen

  7.904

  -2.118

  5.782

    2.  gemeenschappelijke regelingen

    3. overige verbonden partijen

  b.

  Leningen aan:

    1.  woningbouwcorporaties

  638

  0

    2.  deelnemingen

  25.521

  22.153

    3.  overige verbonden partijen

  c.

  Langlopende leningen

    1.  langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)

  5.419

  7.892

    2.  overige langlopende leningen

  d.

  Uitzettingen met looptijd ≥1 jr

    1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd ≥ 1 jr

    2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd ≥ 1 jr

    3. overige uitzettingen met looptijd ≥ 1 jr

  e.

  Bijdragen aan activa in eigendom van derden

  14.576

  -14.576

  0

  VLOTTENDE ACTIVA

  19.102

  24

  20.971

  4.

  Voorraden

  405

  24

  677

  a.

  Grond- en hulpstoffen

    1.  niet in exploitatie genomen bouwgronden

  -24

  24

  0

    2.  overige grond- en hulpstoffen

  b.

  Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

  315

  (*)

  570

  c.

  Gereed produkt en handelsgoederen

  114

  107

  d.

  Vooruitbetaalde voorraden

  5.

  Uitzettingen

  13.234

  0

  13.886

  a.

  Vorderingen op openbare lichamen

  6.600

  7.201

  b.

  Verstrekte kasgeldleningen

    1. verstrekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido)

    2. overige verstrekte kasgeldleningen

  c.

  Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen

    1. rek-crt-verhouding met het Rijk

    2.  rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen

  d.

  Overige vorderingen

  6.634

  6.685

  e.

  Uitzettingen met looptijd < 1 jr

    1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr

    2.  uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd < 1 jr

    3. overige uitzettingen

  6.

  Liquide middelen

  834

  0

  1.387

  a.

  Kassaldi

  13

  12

  b.

  Banksaldi

  821

  1.375

  7.

  Overlopende activa

  4.629

  0

  5.021

  a.

  Nog te ontvangen bijdragen van de EU

  b.

  Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

  -192

  33

  c.

  Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

  1035

  (*)

  1.740

  d.

  Overige overlopende activa

  3786

  3.248

  TOTAAL ACTIVA

  175.633

  0

  164.029

  (*) incl. addendum 1&2

  Gemeente Kerkrade

  PASSIVA

  Ultimo 2015 incl. addenda

  aanpassing
   BBV 1.1.2016

  Ultimo 2016

  VASTE PASSIVA

  136.477

  0

  130.412

  11.

  Eigen vermogen

  50.686

  0

  42.126

  a.

  Algemene reserve

  5.215

  5.215

  b.

  Bestemmingsreserves

  42.714

  (*)

  35.906

  c.

  Gerealiseerd resultaat

  2.757

  1.005

  12.

  Voorzieningen

  3.767

  0

  3.755

  a.

  Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

  916

  (*)

  813

  b.

  Onderhoudsegalisatievoorzieningen

  c.

  Door derden beklemde midd. met specif. aanwendingsrichting

  2.851

  2.942

  13.

  Vaste schulden (met looptijd ≥ 1 jr)

  82.024

  0

  84.531

  a.

  Obligatieleningen

  b.

  Onderhandse leningen van:

    1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

    2.  binnenl. banken en overige financiële instellingen

  82.024

  84.531

    3.  binnenlandse bedrijven

    4.  openbare lichamen (art.1a Wet Fido)

    5.  overige binnenlandse sectoren

    6.  buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven & ov. sect.

  c.

  Door derden belegde gelden

  d.

  Waarborgsommen

  VLOTTENDE PASSIVA

  39.156

  0

  33.617

  14.

  Netto vlottende schulden (met looptijd <1 jr)

  22.760

  0

  18.545

  a.

  Opgenomen kasgeldleningen

    1. opgenomen kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido)

  10.900

  9.200

    2. overige opgenomen kasgeldleningen

  b.

  Bank

  0

  c.

  Overige schulden

  11.860

  9.345

  15.

  Overlopende passiva

  16.396

  0

  15.072

  a.

  Vooruitontvangen bijdragen van de EU

  b.

  Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

  1.349

  1.151

  c.

  Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

  11.107

  (*)

  9.208

  d.

  Overige overlopende passiva

  3.940

  4.713

  TOTAAL PASSIVA

  175.633

  0

  164.029

  Gewaarborgde geldleningen

  270.565

  243.783

  (*) incl. addendum 1&2.