2. Materiële vaste activa

  2.a.2. overige investeringen met een economisch nut

  Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

  1 jan.

  Invest-

  Desinvest-

  Bijdr.

  Afschrijv-

  Afwaard-

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  derden

  ing

  ering

  2016

  a

  Gronden en terreinen

  6.397

  44

  9

  6.432

  Woonruimten

  113

  4

  109

  b

  Gebouwen

  6.074

  136

  672

  5.538

  c

  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

  483

  61

  69

  475

  d

  Vervoermiddelen

  364

  193

  107

  450

  e

  Machines, apparaten en installaties

  1.266

  312

  408

  1.170

  f

  Ov. materiële vaste activa

  46.884

  1.256

  4.187

  43.953

  Totaal

  61.581

  2.002

  0

  0

  5.456

  0

  58.127

  a) Vanaf 1-1-2016 dienen de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) onder de materiële vaste activa te worden verantwoord. In 2016 hebben diverse mutaties plaatsgevonden voor per saldo € 44.

  b) Voor de koeling van de burgerzaal is een bedrag van € 28 uitgegeven, terwijl de fysieke beveiliging van het raadhuis € 20 heeft gekost. Met de herinrichting van de gemeentewerf is € 58 gemoeid en de kosten voor de aanpassing van de klimaatinstallatie stadskantoor waren € 30.

  c) In het kader van het centrumplan is m.b.t. rioleringswerkzaamheden € 16 uitgegeven. Voor de maatregelen inzake parkeren in het centrum is € 38 betaald en de kosten voor het verkeersonderzoek Rodaboulevard  bedroegen  € 7.

  d) Voor de aanschaf van 4 bedrijfsbussen is € 131 betaald. Met de aanschaf van 2 elektrische voertuigen was een bedrag gemoeid van € 62.

  e) De uitgaven voor ICT-projecten waren gemeentebreed € 127. In 2016 is overgegaan tot de aankoop van een hoogwerker van € 124. Het cameraparkeersysteem Kerkplein/Atriumterrein heeft € 60 gekost.

  f)  De investeringen Wmo waren € 369, t.w. € 210 voor hulpmiddelen en € 159 voor trapliften. Met de werkzaamheden aan de technische installaties in de Rodahal was € 13 gemoeid, terwijl het aanbrengen van de luifel bij de ingang van de WMC kantoren € 4 kostte. Voor de renovatie van het turncentrum en div. binnensportaccommodaties is € 62 betaald en de renovatie van het dak sporthal Rolduc bedroeg € 45. Voor de renovatie MFA Kerkrade-West is € 100 uitgegeven. Met de gebiedsontwikkeling van sportpark Kaalheide was een bedrag gemoeid van € 11. De investeringen ter verlenging van de levensduur van overige gebouwen waren € 183. Hierin is onder meer begrepen schilderwerk schacht Nulland ad €41,  werkzaamheden aan de Laethof en P3 ad € 61 alsmede € 44 voor inhuur externe capaciteit.  De vervanging van de parkeerinstallaties Orlando en Wijngracht heeft € 88 gekost, terwijl voor de upgrading van parkeergarage Wijngracht € 131 is uitgegeven. De investeringen in de gebouwen van het basisonderwijs waren in totaliteit € 250. Hierin is een bedrag van € 195 begrepen inzake de units t.b.v. basisschool de Spoorzoeker.
  In de MVA is inbegrepen de boekwaarde Campus, ultimo 2016 € 7,6 mln. Om veiligheidsredenen is dit gebouw in 2012 gesloten. Er was/is sprake van maatschappelijk vastgoed met de intentie om dit (in de toekomst) te blijven exploiteren, al dan niet in aangepaste vorm. Momenteel wordt aanvullend onderzoek gedaan naar herstelmogelijkheden en de kosten daarvan. Het gebouw wordt momenteel in stand gehouden op een minimaal niveau.
  Tot slot zij opgemerkt dat eind 2015 de liquidatie van parkeeraccommodatie Kerkrade BV alsmede multifunctioneel complex d'r Pool BV in gang is gezet. In december 2015 zijn de ondernemingsactiviteiten en vastgoed overgedragen naar de gemeente. Per 31-05-2016 zijn beide BV's formeel opgeheven en uitgeschreven uit het Handelsregister.

  2.b. Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

  Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde weer:

  1 jan.

  Invest-

  Desinvest-

  Bijdr.

  Afschrijv-

  Afwaard-

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  derden

  ing

  ering

  2016

  Riolen en rioolgemalen

  26.493

  1.427

  447

  801

  26.672

  Totaal

  26.493

  1.427

  0

  447

  801

  0

  26.672

  De uitgaven voor relining en renovatie van riolen op diverse locaties bedroegen € 1.427 mln. In het kader van samenwerking op rioleringsgebied in Parkstad zijn reliningsprojecten meegenomen voor de gemeenten Landgraaf, Heerlen en Brunssum voor een totaalbedrag van € 447.

  2.c Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

  De boekwaarde van deze investeringen had het volgende verloop:

  1 jan.

  Invest-

  Desinvest-

  Bijdr.

  Afschrijv-

  Afwaard-

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  derden

  ing

  ering

  2016

  a

  Gronden en terreinen

  949

  393

  638

  704

  b

  Grond-, weg- en waterbouw- kundige werken

  15.629

  2.237

  3

  4.896

  12.967

  Ov. materiële vaste activa

  -87

  40

  -127

  Totaal

  16.491

  2.630

  3

  0

  5.574

  0

  13.544

  a) Aan groenvoorzieningen is € 393 uitgegeven. Hierin zijn onder meer begrepen de kosten van groen in de open bare ruimte Heilust ad € 134 en stabiliseren grondtalud Pannesheiderstraat ad € 47.

  b) Voor reconstructie van diverse wegen is € 1.883 mln. uitgegeven. De voorbereidingskosten van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) waren € 6. Hiertoe heeft de gemeente gedeeltelijk afstand gedaan van het erfpachtrecht GaiaPark B.V. waarvoor de provincie een bijdrage heeft verleend van € 3. De investeringen in de openbare verlichting waren in 2016 € 256. De reparatie van de keerwand Wijngracht heeft €63 gekost en de voorbereidingskosten van de brug Merksteinerstraat waren € 29.