3. Financiële vaste activa

  Het verloop van de financiële vaste activa was:

  1 jan.

  Invest-

  Desinvest-

  Bijdr.

  Afloss./

  Afwaard-

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  derden

  afschrijv.

  ering

  2016

  Kapitaalverstrekk. aan:

  a

  1. deelnemingen

  5.785

  3

  5.782

  2. gemeenschapp. reg.

  0

  3. ov. verbond. partijen

  0

  Leningen aan:

  0

  b

  1. woningbouwcorpor.

  638

  638

  0

  c

  2. deelnemingen

  25.521

  3.182

  22.339

  3. ov. verbond. partijen

  0

  Langlopende leningen

  0

  1. aan openb. lich.

  0

  d

  2. overige langl. len.

  5.419

  2.529

  56

  7.892

  Uitzett. met loopt >1 jr

  0

  1. in 'sRijks schatkist

  0

  2. in Ned. schuldpapier

  0

  3. ov. uitz. loopt >1jr

  0

  Totaal

  37.363

  2.529

  0

  0

  3.879

  0

  36.013

  a) Op het aandelenkapitaal Industriebank LIOF  is € 3 afgelost.

  b) Woningvereniging Heemwonen heeft in 2016 al haar leningen afgelost voor in totaal € 638.

  c) Conform hetgeen is overeengekomen heeft GaiaZoo € 45 afgelost. In 2016 heeft een aflossing van Escrow plaatsgevonden van € 434. Enexis BV heeft € 2.390 afgelost en van Holding Stadion BV is € 313 ontvangen.

  d) Met betrekking tot de kredietovereenkomst met CPK Ontwikkeling BV is een bedrag betaald van € 2.529 inzake cultureel cluster. Betreffende in eerdere jaren verstrekte renteloze leningen is in 2016 € 56 afgelost/afgeschreven.