4. Voorraden

  4.a.1 Grond- en hulpstoffen: niet in exploitatie genomen gronden (NIP)

  De boekwaarde ultimo 2016 bedroeg € 0. Deze post is geherrubriceerd van de post 'voorraden' naar de post 'terreinen en gronden' bij de materiële vaste activa.  

  4.b Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

  In de kolom Investering/Inkomsten is rente toegerekend/vergoed tegen 1,57% over de boekwaarde per 1 januari 2016. Alle exploitatieresultaten worden gestort danwel onttrokken aan de ‘reserve grondexploitatie OBK’. Deze resultaten worden o.a. ingezet als dekkingsmiddel t.b.v. het investeringsprogramma.

  Van de bouwgronden kan het verloop in 2016 als volgt worden weergegeven:

  1 jan.

  Invest-

  Inkomst-

  Winst-

  31 dec.

  2016

  ering

  en

  uitname

  2016

  01

  Rodaboulevard

  -125

  78

  -57

  -104

  15

  Holzkuil

  -229

  -3

  -232

  19

  Heerlenersteenweg

  -71

  3

  -1

  -69

  24

  Op de knip

  -11

  -11

  29

  HMEM

  378

  7

  385

  a

  30

  Centrumplan

  2.216

  2.960

  -3.272

  1.904

  39

  Dislokatie Campus / P.Theelenstr

  -70

  1

  -1

  -70

  40

  Kloosterpark Pannesheide

  -48

  -1

  -49

  41

  Teutelebroekstr / Kerkvoetpad

  97

  2

  99

  b

  51

  Rolduckerstraat

  -30

  43

  -335

  180

  -142

  54

  Grachterheide

  -4

  -4

  56

  Kaffebergsweg

  -3

  -3

  65

  Kleingraverstraat

  -20

  -20

  c

  68

  Herstructurering Heilust

  -29

  673

  -673

  -29

  d

  70

  Maria Goretti

  98

  2

  100

  Subtotaal

  2.149

  3.769

  -4.343

  180

  1.755

  Korrektie ivm Voorz. Proj., tw:

  30

  Voorz. Centrumplan

  -893

  -893

  68

  Voorz. Herstruct. Heilust

  -942

  650

  -292

  e

  Korrektie

  -1.835

  0

  650

  0

  -1.185

  Boekw gekorr met Voorz Proj.

  570

  Een aantal project heeft een negatieve boekwaarde. Deze zijn niet afgeroomd ten gunst van de ‘reserve grondexploitatie OBK’ omdat winstneming nog niet aan de orde was.

  a) De inkomsten betreffen voor ca. € 350 bijdragen uit het investeringsprogramma. De bijdrage van derden bedroeg ca. € 207 en uit ISV-middelen ca. € 175. Tevens bevatten de inkomsten een bedrag van € 2.500 provinciale subsidies. Ten slotte is € 40 rente toegerekend aan het project. De uitgaven voor het bouwrijp bedroegen ca. € 200 en de investeringen in de openbare ruimte ca. € 2.760. De commissie GEZ wordt ieder kwartaal over de gebiedsexploitatie geïnformeerd.

  b) De inkomsten betreffen de verkoop van 3 percelen.

  c) De inkomsten betreffen bijdragen uit het Transformatiefonds.

  d) Het project Maria Goretti sluit met een positieve boekwaarde van € 100. Voor dit bedrag worden in 2017 kosten doorbelast.

  e) De ‘voorziening Projecten’ ad € 1.185 betreft een tweetal projecten, t.w. Centrumplan en Herstructurering Heilust. De voorziening voor het project Herstructurering is in 2016 verlaagd met € 650 op basis van bijgestelde ramingen voor het inrichten van de openbare ruimte.

  Voor meer informatie wordt verwezen naar §7 Paragraaf Grondbeleid en de Beleidsvelden 1 en 4.