7. Overlopende activa

  Het betreft hier de vooruitbetaalde bijdrage 2017 ad € 1,181 mln aan Brandweer Zuid-Limburg, de laatste tranche 2017 project "leuk voor elkaar" ad € 116, premie aansprakelijkheid 2017 ad € 112 aan Centraal Beheer Achmea, contributie 2017 ad € 72 aan de VNG, huur werkplein 2017 ad € 66, voorschot subsidies 2017 ad € 59 aan diverse verenigingen, huur 2017 1e kwartaal Kosterbeemden ad € 37 en diverse andere posten ad € 119.

  Verder zijn er diverse nog te ontvangen bedragen, t.w. € 786 mln afvalstoffenheffing diftar, € 162 afrekening exploitatie WOZL, € 141 toeristenbelasting, € 128 faillissement Licom, € 128 inconveniëntentoeslag en € 30 transitorische rente uitzettingen.
  Verder zijn er van de SVB nog diverse afrekeningen Jeugd, Hbh en Begeleiding te ontvangen voor in totaal € 1.427. Van de gemeente Maastricht is € 153 te ontvangen inzake Pgb-budgetten Jeugd.

  Zie voor een specificatie van de nog te ontvangen bedragen de Staten en bijlagen.

  Tenslotte geeft artikel 40a van het BBV o.a. aan dat in de balans onder de overlopende activa afzonderlijk worden opgenomen ‘de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel’.

  In onderstaand overzicht worden deze 'Transitoria' nader gespecificeerd.

  1 jan.

  Vermeerd-

  Vermind-

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  2016

  055

  VB project westwint

  53

  110

  53

  110

  058

  VB park Erenstein

  84

  84

  0

  072

  VB Veiligheidshuis

  25

  25

  0

  078

  VB natuurprojecten

  50

  50

  Totaal

  212

  110

  162

  160