11. Eigen vermogen

  1 jan.

  Vermeerd-

  Vermind-

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  2016

  201

  Algemene reserve

  5.215

  5.215

  Algemene reserve

  5.215

  0

  0

  5.215

  301

  Egalisatieres. afvalverwerking

  747

  78

  669

  403

  Res. sociaal domein

  12.129

  305

  3.111

  9.323

  405

  Res. HRM

  59

  59

  407

  Res. buitenring

  4.899

  1.042

  5.941

  0

  408

  Res. verenigingen/vrijwilligers

  27

  27

  409

  Res. ondernemersfonds

  20

  2

  22

  a

  421

  Res. plantsoenen

  55

  7

  62

  422

  Res. grondexploitatie obk

  500

  240

  30

  710

  424

  Res. stadsmarketing

  3

  3

  a

  425

  Res. huisvestingsvoorz. ond.

  1.443

  2.215

  2.454

  1.204

  426

  Res. liquidatie sanering mijnterr.

  77

  77

  429

  Res. parkeerfonds exploitatie

  1.445

  3.943

  1.933

  3.455

  431

  Res. reeds bestemde nutg midd.

  2.199

  3.053

  757

  4.495

  435

  Res. evenementen

  187

  200

  187

  200

  436

  Res. Gaia

  110

  33

  143

  438

  Res. stadsvernieuwing

  727

  200

  218

  709

  439

  Res. Essent

  7.687

  2.390

  5.297

  440

  Res. structuurfonds

  9.513

  1.250

  3.265

  7.498

  442

  Res. gebouwen

  883

  1.230

  176

  1.937

  443

  Res. speeltuinen

  4

  12

  16

  Bestemmingsreserves

  42.714

  13.732

  20.540

  35.906

  Totaal

  47.929

  13.732

  20.540

  41.121

  11.b Bestemmingsreserves

  Het batig rekeningsaldo 2015 ad € 2,757 mln is in 2016 toegevoegd aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.

  a) Aan de "Reserve huisvestingsvoorziening onderwijs" en de "Reserve plantsoenen" zijn de jaarlijks geraamde  structurele toevoegingen gedaan van respectievelijk € 2,215 mln en € 7.

  Zie verder de toelichtingen bij beleidsveld 0 van het jaarverslag.

  11.c Nog te bestemmen resultaat

  Het batig rekeningsaldo 2016 ad € 1,005 mln zal na vaststelling worden toegevoegd aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.