12. Voorzieningen

  1 jan.

  Vermeerd-

  Vermind-

  Vrijval

  31 dec.

  2016

  ering

  ering

  2016

  608

  Vrz. oninbare belast.deb.

  70

  69

  25

  113

  620

  Vrz. pensioenverpl. weth.

  301

  510

  811

  621

  Vrz. dub. deb. Sozawe

  1.500

  1.500

  622

  Vrz. verkoop Essent

  614

  428

  186

  624

  Vrz. projecten

  1.835

  650

  1.185

  Vrz. voor verplichtingen, verliezen en risico's

  4.320

  579

  1.103

  3.795

  610

  Vrz. bws

  134

  134

  0

  611

  Vrz. riolen

  2.690

  225

  2.915

  623

  Vrz. dialect-activiteiten

  27

  27

  Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

  2.851

  225

  134

  0

  2.942

  Totaal

  7.171

  804

  1.237

  0

  6.737

  12.a Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

  Aan de ‘voorziening pensioenverplichting wethouders’ is € 23 toegevoegd door de berekende premies in te houden op de loonsom. Verder is er een bedrag van € 187 extra toegevoegd (NJN16). Tenslotte is er een bedrag van € 300 toegevoegd. De ‘voorziening Projecten’ ad € 1,185 mln betreft een tweetal projecten, t.w. Centrumplan en Herstructurering Heilust.

  12.b Onderhoudsegalisatievoorzieningen

  N.v.t.

  12.c Voorzieningen door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

  Aan de ‘voorziening besluit woninggebonden subsidies’ (bws) is een bedrag onttrokken van € 134. Dit betreft nog lopende gemeentelijke verplichtingen richting ontvangers van de destijds afgegeven beschikkingen. De verplichtingen liepen t/m 2016.