13. Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer

    Ultimo 2016 was het bedrag aan uitstaande langlopende onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 84.531. De aflossing op deze leningen in 2016 bedroeg € 7,493 mln. De totale rentelast was € 2,973 mln.