14. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

    14.a Kasgeldleningen

    De in december 2016 opgenomen dag-/kasgeldleningen van de BNG van in totaal € 9,2 mln zijn afgelost in januari 2017. Het betreft hier een onderdeel van de dagelijkse financiering.

    14.c Overige schulden

    De overige kortlopende schulden ultimo 2016 bestaan o.m. uit € 7,606 mln crediteuren algemeen en € 421 crediteuren belastingen Sozawe.