2. Verkeer en vervoer

  Omschrijving van het beleidsveld

  De voorbereiding, planning en uitvoering van het verkeer- en vervoersbeleid is gericht op het leveren van een bijdrage aan een goede, evenwichtige en veilige infrastructuur. Het verhogen van de bereikbaarheid, het verhogen van de verkeersveiligheid door in te zetten op kwetsbare doelgroepen (verbeteren van de infrastructuur en het gedrag), duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij de kernpunten. Dit geldt voor alle modaliteiten: van de automobilist tot de voetganger en de (brom)fietser tot het Openbaar Vervoer.


  2. Verkeer en vervoer

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid, Parkeren, Openbaar Vervoer, Infrastructuur, Gedrag, Langzaam Verkeer cq. Kwetsbare Verkeersdeelnemers, Duurzaamheid, Leefbaarheid.

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok (verkeer en vervoer)
  • T. Weijers (openbare ruimte )

  Beleidskaders
  Met betrekking tot het beleidsveld verkeer en vervoer zijn diverse lokale en regionale beleidskaders relevant:

  • Provinciaal Omgevingsplan Limburg en Omgevingsverordening (12 december 2014)
  • Provinciaal en Regionaal Verkeers - en Vervoersplan (12 december 2014)
  • Provinciaal Beleidsplan Fiets 2014-2022
  • Provinciale Nota Openbaar Vervoer (2005), i.c.m. nieuwe aanbesteding Limburgnet (2016)
  • Regionale Structuurvisie “Ruimte voor Park en Stad” (2010)
  • Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2011-2020
  • Wegenbeheersplan Kerkrade
  • Verkeersveiligheidsplan 1997
  • Wegcategorisering (2007)
  • Parkeerbeleidsnota (2008)

  2. Verkeer en vervoer

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2A.


  2. Verkeer en vervoer

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Daarnaast geldt dat medio 2017 nieuw overkoepeld gemeentelijk beleid omtrent verkeer en vervoer wordt opgesteld. Dit moet leiden tot het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan), opvolger van het Verkeersveiligheidsplan 1997. Naast hiervoor genoemde documenten wordt ook vanuit andere werkterreinen en beleidsvelden (bijvoorbeeld reconstructies, ruimtelijke ordening, stadsdeelvisies, leefbaarheid, etc.) en richtlijnen vanuit het CROW (kennisinstituut) informatie verzameld waar in het op te stellen GVVP rekening mee wordt gehouden.

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.