3. Milieu

  Omschrijving van het beleidsveld

  Zorgdragen voor een goed en leefbaar milieu. Stimulering van de toepassing van duurzame productiemiddelen en duurzame energie. Dit beleid is er nadrukkelijk op gericht om waar mogelijk klimaatbeleid respectievelijk energiebesparing als vliegwiel te gebruiken om ook andere maatschappelijke effecten te bewerkstelligen zoals educatie, het creëren van werkgelegenheid in klimaat/energieprojecten en op toekomstige kostenbesparingen of kostenbeheersing. Bewustwording en gedragsverandering ten aanzien van natuur en milieu worden waar mogelijk gestimuleerd. Inherent daaraan is voorbeeldgedrag van de gemeente zelf. De gemeente staat op dat gebied open voor innovaties. Op het gebied van afval, de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, voert de gemeente de regie. Diftar blijft daarbij het uitgangspunt.


  3. Milieu

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Milieubeheer; Afval

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok  (milieu, afval en reiniging)

  Beleidskaders
  Verschillende beleidskaders zijn relevant:

  Gemeentelijke beleidskaders

  • Milieuprogramma
  • Bouwbesluit en bouwverordening
  • Nota bodembeheer
  • Bodemkwaliteitskaart
  • Begroting / uitvoeringsovereenkomsten Rd4
  • Stadsdeelvisies

  Regionale Beleidskaders

  • Parkstad Limburg Energietransitie (PALET)

  3. Milieu

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 4B.


  3. Milieu

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Nota Bodembeheer
  Op 30 maart 2016 heeft de raad de ‘Nota Bodembeheer Gemeente Kerkrade’ inclusief de ‘Regionale bodemkwaliteitskaart gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf’ vastgesteld. Het doel van de nota is het invulling te geven aan de beschikbare beleidsruimte voor gebiedsspecifiek en functiegericht bodembeheer. De nota maakt eenvoudiger hergebruik van grond binnen het beheergebied van de 4 voormalige mijnbouwgemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf mogelijk. Heerlen is opgenomen omdat hier een eigen vergelijkbare bodemkwaliteitskaart was vastgesteld en het vergroten van het gebied voordelig is. De gemiddelde kwaliteit van de bovengrond (tot 0,5 m diep) is ‘AW2000’ (schoon) tot ‘Wonen’. In gebieden waar mijnsteen voorkomt is de gemiddelde kwaliteit ‘Industrie’ aanwezig.

  Bodeminformatiesysteem
  In 2016 is een nieuw bodeminformatiesysteem (BIS) aangeschaft omdat het vorige bodemsoftwarepakket, dat toch al een oude versie betrof, niet meer functioneerde onder de nieuwe netwerksoftware van ICT Parkstad. Het nieuwe systeem functioneert via een internetverbinding, waardoor de werking onafhankelijk wordt van de netwerksoftware. Er is enkel een internetverbinding en een up-to-date internetbrowser nodig. In het BIS worden ingediende bodemonderzoeksrapporten ingevoerd. Deze informatie wordt gebruikt voor bodemadvisering bij diverse beleidsvelden, interne en externe informatievoorziening en het maken van nieuwe bodemkwaliteitskaarten in de toekomst.

  Rd4
  De gemeente Gulpen-Wittem heeft in 2015 besloten om toe te treden tot de GR Rd4. Het aantal deelnemende gemeenten komt daarmee op tien.

  Project Zonnepanelen
  De voorbereidingen om het project Zonnepanelen te kunnen uitvoeren zijn nagenoeg afgerond. Als serviceprovider is Volta Limburg geselecteerd. Er is een verordening door de raad vastgesteld waardoor het mogelijk is om deelnemers een krediet te verstrekken. Inmiddels hebben 700 mensen hun belangstelling voor het project kenbaar gemaakt. De uitvoering ( informatieavonden, offertetrajecten en plaatsing) start vanaf januari 2017.

  D’r Greeny
  D’r Greeny is sedert 22 april j.l. het fysieke symbool van de duurzaamheidscampagne van de gemeente Kerkrade. D’r Greeny is bijna 2 x per week geplaatst in de wijken van Kerkrade. Burgers en bedrijven kunnen hier op een laagdrempelige manier terecht voor advies en informatie over duurzaamheid en de projecten die in Kerkrade lopen. Hier is dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Zeker 300 burgers hebben d’r Greeny het afgelopen jaar bezocht met een duurzaamheidsgerelateerde vraag.

  Palet (Parkstad Limburg energietransitie)
  Het uitvoeringsprogramma Palet 3.0 is vastgesteld. Het programma omvat een groot aantal projecten ( o.a. het zonnepanelenproject) die in de periode tot en 2020 worden uitgevoerd en die moeten leiden tot  energieneutraliteit in 2040.

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.