4. Economie en toerisme

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het ontwikkelen van een voorwaardenscheppend beleid voor het goed functioneren van bedrijfsleven en warenmarkt en het bevorderen van een voldoende gedifferentieerd werkgelegenheidsaanbod. Het ontwikkelen van een strategisch en uitvoerend toeristisch en recreatief beleid.


  4. Economie en toerisme

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen

  Werkgelegenheid; Revitalisering bedrijventerreinen; Toerisme; Weekmarkten en kermissen; Public relations en marketing

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Schlangen (weekmarkten en kermissen)
  • D. Schneider (economische zaken / euregionale arbeidsmarkt)
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening, toerisme, public relations en marketing, coördinatie evenementen)

  Beleidskaders

  • Beleidsplan “Perspectief voor Parkstad Limburg 2007-2010” en kadernota economie Parkstad Limburg en programma Strategie & Samenwerking
  • Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020
  • Ontwikkelingsperspectief winkelgebieden Kerkrade 2010
  • Visie Toerisme Kerkrade 2016
  • Stadsmarketing gemeente Kerkrade; visie en plan van aanpak
  • Kadernota Ondernemen in Kerkrade 2006
  • Projectplan Grensland Wormdal 2020
  • Programma Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (Parkstad Attractiestad, Imagocampagne).
  • Kadernota evenementenbeleid
  • Het Communicatiebeleidsplan; “Communicatie zintuig van de gemeente” (juni 2011)
  • Marktverordening en marktbeleidsplan
  • Nota kermisbeleid en evaluatienota

  4. Economie en toerisme

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1B, 2B en met de paragraaf Grondbeleid.


  4. Economie en toerisme

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Ondanks dat Zuid-Limburg geografisch gezien ingebed is tussen België en Duitsland is de situatie op de arbeidsmarkt er een waarbij juist ook de geleiding van het arbeidspotentieel tot de arbeidsmarkt vooral nationaal gericht is. Met name de laatste jaren tekenen zich ontwikkelingen af in Europa die onmiskenbaar gevolgen hebben voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en die zich vooral manifesteren in de (eu)regionale grensregio’s. Er is veel aandacht voor de noodzaak om grensoverschrijdend vraag en aanbod op de euregionale arbeidsmarkt te matchen en zo het arbeidspotentieel uit het ene land te werk te stellen in het andere land. Doch de praktijk lijkt weerbarstiger dan de theorie. Niet alleen blijkt de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling stuk te lopen op verschillende procedures. Meer nog wordt ten principale duidelijk dat de arbeidsbemiddeling aan weerszijden van de grens anders is ingericht en geregeld.

  Vanuit die optiek is medio 2014 op instigatie van Kerkrade en Eurode gestart met het project “GIP+”. Dit project heeft tot doel om samen met o.a. EURES- Arbeitsagentur, Jobcenter, UWV en Werkgeversservicepunt Parkstad, te komen tot een frontoffice voor grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Dit frontoffice zal tot taak hebben te bemiddelen van werk-naar-werk, werkloosheid-naar-werk en uitkering-naar-werk. De aansturing en coördinatie van dit project geschiedt onder bestuurlijk voorzitterschap van de wethouder Euregionale Arbeidsmarkt (D. Schneider).

  Tevens neemt de gemeente deel aan het Starterscentrum en vertegenwoordigt dhr. Schneider Parkstad in het DB van het Starterscentrum.

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.