5. Veiligheid en handhaving

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het in samenwerking met diverse partners, met gebruikmaking van de volledige veiligheidsketen, ontwikkelen van beleid, realiseren van uitvoeringsplannen en projecten die gericht zijn op het bereiken van een optimaal leefklimaat in buurten en wijken waar burgers zich veilig voelen.


  5. Veiligheid en handhaving

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen

  Openbare orde algemeen; Crisisbeheersing; Criminaliteitspreventie, Uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen; Handhaving en toezicht

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Som (openbare orde, veiligheid en brandweer (wettelijke taken)/rampenbestrijding/coördinatie handhaving)
  • J. Bok (milieu)
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening)

  Beleidskaders

  • Wijkveiligheidsbeleid en wijkveiligheidsplannen 2008
  • Beleidsnota coffeeshopbeleid en evaluatierapportage 2010/2012
  • Beleidsnota prostitutiebeleid 2010/2012
  • Horeca-convenant veilig uitgaan met vastgesteld sanctiebeleid 2011/2012
  • Algemene plaatselijke verordening 2011
  • Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015
  • Convenant veiligheidshuis 2008
  • Convenant bestuurlijke aanpak criminaliteit en convenant samenwerkende overheden 2008
  • Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012
  • Evenementenbeleid, normen, toezicht en handhaving 2014
  • Beleidsnota bijzonder gebruik openbare ruimte
  • Lokale structuurvisie
  • Lokale welstandsnota Kerkrade (excessenregeling)
  • Oplegnotitie beleid handhaving fysieke leefomgeving
  • Sanctie- en gedoogstrategie omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
  • Handhavingsprogramma’s omgevingsrecht (milieu, bouwen, ruimtelijke ordening)
  • Verordening subsidiëring gevelverbetering
  • Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade
  • Packagedeal Rijk –IPO – VNG inzake omgevingsdiensten

  5. Veiligheid en handhaving

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1A, 3C en 4A.


  5. Veiligheid en handhaving

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Algemeen
  In het kader van de reguliere bedrijfsvoering is door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid in 2016 een fors aantal aanvragen om vergunning op basis van onder meer de Algemene Plaatselijke Verordening (o.a. evenementen, standplaatsen en exploitatievergunning droge horeca), de Drank- en horecawet, de Winkeltijdenwet en de Wet op de kansspelen) in behandeling genomen. Bij de behandeling van een aantal van deze aanvragen is, vanwege de ligging van de betreffende inrichting, de branche waar de aanvraag betrekking op heeft dan wel op basis van anderszins verkregen signalen en de intake van de primaire vergunningaanvraag, tevens gebruik gemaakt van instrument Wet BIBOB. In een beperkt aantal gevallen is na afronding van de zogeheten coleur locale gebruik gemaakt van de diensten van  het Landelijk Bureau Bibob.
  Het  flexteam heeft ook in 2016 periodiek controles uitgevoerd op de taakveldenhuisvesting en horeca. De samenstelling van het flexteam varieert naar gelang de aard van de inzet. Vaste deelnemers aan de inzet zijn een aantal afdelingen van de gemeente en de Regionale Brandweer Zuid-Limburg en politie eenheid Limburg. Daarnaast participeren Enexis, Arbeidsinspectie en de belastingdienst binnen het flexteam. Bezien zal worden in hoeverre uitbreiding van de taakvelden waar het flexteam op wordt ingezet reëel kan worden geacht.

  Drugs
  In verband met de invoering in de gemeente Sittard-Geleen per 1 juni 2016 van actieve handhaving op de naleving van het i-criterium bij coffeeshops is in de gemeente Kerkrade in mei 2016 een zogeheten 0-meting coffeeshops gehouden met betrekking tot het aantal bezoekers bij de twee lokale coffeeshops (Down Under en Ouiam). Door de opdrachtnemer Lokale Zaken is in dat kader een aantal zaken in beeld gebracht, waaronder het totaal aantal bezoekers, de herkomst van de bezoekers en de frequentie van bezoek aan een van de coffeeshops in Kerkrade. Daarbij is afgesproken om de ontwikkelingen (mogelijk verplaatsingseffect) in dit verband nadrukkelijk te monitoren en in het tweede kwartaal 2017 een zogeheten 1-meting te houden.
  Het door de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet vastgesteld Damoclesbeleid is in 2016 onverkort voortgezet en heeft geleid tot 51 sluitingen van panden wegens productie/teelt dan wel handel in verdovende middelen. In door belanghebbenden (pandeigenaren en/of bewoners/gebruikers) gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures zijn de door de burgemeester genomen besluiten onverkort overeind gebleven. Het aantal meldingen van inwoners bij het meldpunt drugsoverlast over door hen ondervonden overlast van handel in en/of productie/teelt van verdovende middelen is in 2016 fors afgenomen.

  Cluster handhaving
  In 2016 is in verband met structureel ziekte-uitval en daaruit voortvloeiende ongeschiktheid voor verdere inzet in de functie van BOA nadrukkelijk geïnvesteerd op instroom van nieuwe medewerkers handhaving op MBO 3-niveau. Daarmede is het cluster thans weer op de sterkte zoals deze was voor het structureel ziekte-uitval van medewerkers. Deze ontwikkeling past binnen het ingezet traject dat moet leiden tot een verdere kwaliteitsslag en professionalisering van het cluster handhaving, welk thans ook qua leeftijdssamenstelling toekomstproof is. De medewerkers waarbij sprake was van structureel ziekte-uitval zijn begeleid naar ander passend werk binnen de organisatie.

  Aanpak problematiek rondom Verwarde personen
  De gemeenten dienen een sluitende aanpak te organiseren met betrekking tot preventie, signalering, melding, beoordeling en triage alsmede begeleiding en nazorg voor personen die verward gedrag vertonen. Limburg is aangewezen als één van de zes Verdiepingsregio’s, met als consequentie dat er specifieke financiële faciliteiten ter beschikking staan en dat wordt verwacht dat de aanpak is ontwikkeld vóór 1.1.2018.
  Met het ontwikkelen van zo’n aanpak is in 2016 gestart door middel van het inventariseren van problematiek en doelgroep, afstemming met ketenpartners, politie en O.M., alsmede afstemming met regionale afstemming met gemeenten en het provinciale Aanjaagteam. Binnen de gemeente Kerkrade is de coördinatie belegd bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de sector Maatschappelijke Zorg.

  Betrekken burgers bij veiligheid
  Vanuit de gedachte dat veiligheid en een veilige leefomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van overheid, ketenpartners en de inwoners zijn in 2015 respectievelijk 2016 een aantal wijkveiligheidsbijeenkomsten en bijeenkomsten voor doelgroepen (bijv. ondernemers en onderwijsveld) omtrent het thema veiligheid gehouden. Aansluitend aan die ontwikkeling is tegen de achtergrond van de participatiemaatschappij een aanzet gegeven voor de introductie van de BuurtWhatsApp in Kerkrade. De rol van de gemeente is daarbij primair faciliterend in de vorm van overleg met de buurt coördinatoren en de plaatsing van de WhattsApp/buurtpreventieborden.

  Veiligheidshuis Parkstad
  In april 2016 besloten de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Kerkrade en Heerlen om de veiligheidshuizen in beide gemeenten samen te voegen tot één Veiligheidshuis Parkstad. Eind juli 2016 verhuisden de medewerkers van de gemeente Heerlen naar het stadskantoor in Kerkrade en werd een kwartiermaker benoemd om het fusieproces verder te begeleiden. Doelstelling was dat het Veiligheidshuis Parkstad op 1 januari 2017 operationeel was. Om de juridische basis te vormen werd door de kwartiermaker een samenwerkingsdocument ontwikkeld. Eind oktober 2016 besloot de gemeente Kerkrade het bestuurlijk besluitvormingsproces “on hold” te zetten om nogmaals zorgvuldig de personele, financiële, organisatorische consequenties, alsmede de veiligheid- en privacy-risico’s te bekijken.
  Na gesprekken met de gemeenten Heerlen en Landgraaf (als vertegenwoordiger van de andere deelnemende gemeenten aan het Veiligheidshuis Parkstad) werd in januari 2017 definitief besloten om de fusie middels een samenwerkingsovereenkomst te bekrachtigen. Uitgangspunt is dat uiterlijk 1 mei 2017 het bestuurlijk besluitvormingsproces is afgerond.             

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.