6. Jeugd

  Omschrijving van het beleidsveld

  Enerzijds optimaliseren van de ontwikkelingskansen en participatiemogelijkheden en anderzijds voorkomen van maatschappelijke uitval voor de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar in het algemeen, door het realiseren, behouden en afstemmen van een adequaat voorzieningenniveau en activiteitenaanbod op lokaal en regionaal niveau.


  6. Jeugd

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Beleid, voorzieningen, lokale activiteiten en regionale activiteiten (zie doelenboom).

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Schlangen (onderwijs, jeugdzorg, sport)

  Beleidskaders

  Lokale en regionale beleidskaders

  • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Kerkrade (2003)
  • Integraal huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs 2014-2026 (2015)
  • Nota integraal jeugdbeleid (2007)
  • Verordening leerlingenvervoer gemeente Kerkrade (2014)
  • Verordening peuterspeelzaalwerk Kerkrade (2005)
  • Verordening kinderopvang Kerkrade (2012)
  • Kader internationalisering onderwijs (2005)
  • Overeenkomst vroegtijdig schoolverlaten (2005)
  • Regionale / Lokale Educatieve Agenda (2011)
  • Kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin Kerkrade (2009)
  • Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Parkstad Limburg (2009)
  • Convenant verwijsindex risicojongeren Parkstad (2012)
  • Nota speelruimtebeleid (2012)
  • Jeugdagenda Parkstad 2012-2015
  • Projectplan decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg

  6. Jeugd

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C, 3A.


  6. Jeugd

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Hier komen de (overige) vermeldenswaardige zaken.

  Indicatoren

  omschrijving

  bron

  eenheid

  2013

  2014

  2015

  2016

  deelname peuterspeelzaal*

  Kinderopvang Kerkrade (KOK)

  % 2-3 jarigen

  36,2

  58,9

  57,8

  64,2**

  indicatie doelgroep-peuter t.b.v. VVE door JGZ (bij 14 maanden consult)

  Meander JGZ

  aantal

  126

  120

  121

  150

  onderzoeken relatief schoolverzuim***

  bureau VSV

  aantal

  251

  347

  761

  459

  onderzoeken absoluut schoolverzuim****

  bureau VSV

  aantal

  2

  1

  3

  3

  maatregelen

  bureau VSV

  aantal

  18

  13

  10

  16

  thuiszitters

  bureau VSV

  aantal

  2

  4

  5

  6

  *   in 2013 is het deelnamepercentage berekend op basis van aantal peuters op teldatum 1 november; voor 2014 en later is dit percentage berekend aan de hand van aantal bezoekende peuters per jaar
  **   voorlopig cijfer
  ***    het aantal leerlingen met minimaal 3 schooldagen verzuim zonder geldige reden
  ****   het aantal leerplichtige jongeren dat bij geen enkele school staat ingeschreven.