15. Overlopende passiva

  Het betreft hier o.a. een vooruitontvangen bijdrage 2017 ad € 88 betreffende vergoeding BsGW en vooruitvangen huur Rodahal m.b.t. 1e kwartaal 2017 ad € 22.

  Verder zijn er diverse nog te betalen bedragen voor € 7,059 mln waaronder rente vaste geldleningen ad
  € 1,413 mln, afrekening 2015 en 2016 Gemeente Maastricht ad € 1.969, tegemoetkoming chronisch gehandicapten ad € 797, huishoudelijk hulp toelage (HHT) 2e halfjaar 2016 Stg. Meandergroep Z-Limburg ad € 453, afrekening PGB 2015 SVB ad € 491, kosten voormalig Brandweer Parkstad Limburg ad € 330, mantelzorgcompliment diverse personen ad € 250, herziening omvang dubieuze debiteuren Kredietbank Limburg ad € 171 en afrekening ID subsidies 2016 WOZL ad € 126.
  Verder is er nog een bedrag te betalen m.b.t. Wmo ad € 657.

  Een specificatie van de nog te betalen bedragen is opgenomen in de bijlagenmap.

  In artikel 49 sub b van de BBV staat verder dat in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk worden opgenomen: ‘de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Het betreft een bedrag van circa € 7,2 miljoen.

  In onderstaand overzicht worden deze ‘Transitoria’ nader gespecificeerd en onderverdeeld naar Rijk en overige overheid:

  Rijk

  1 jan. 2016

  Vermeerd-ering

  Vermind-ering

  31 dec. 2016

  003

  VO sozawe debiteuren

  1.029

  63

  966

  004

  VO wet oke

  92

  402

  458

  36

  005

  VO nazorg ex-gedetineerden

  4

  4

  0

  006

  VO geluidsanering Nieuwstraat

  50

  50

  007

  VO geluidsanering Steenwegen

  60

  60

  022

  VO sozawe diverse

  113

  19.178

  19.291

  0

  Totaal

  1.348

  19.580

  19.816

  1.112

  Overige overheid

  1 jan. 2016

  Vermeerd-ering

  Vermind-ering

  31 dec. 2016

  002

  VO isv-2

  415

  143

  558

  0

  022

  VO sozawe diverse

  0

  223

  223

  0

  055

  VO herstr. Heilust

  0

  547

  547

  0

  060

  VO isv-3 geluid

  205

  205

  0

  072

  VO veiligheidshuis 13-16

  0

  360

  142

  218

  073

  VO ontw. Anstelvallei

  1.430

  358

  1.788

  075

  VO bdu region. bereikbaarheid

  184

  184

  0

  078

  VO natuurprojecten

  1.326

  724

  602

  079

  VO kerk Terwinselen

  0

  50

  50

  0

  080

  VO project Blokkenberg

  25

  25

  0

  081

  VO gbo centrum

  5.175

  1.995

  3.180

  084

  VO project leuk voor elkaar

  167

  100

  67

  088

  VO gbo Wormdal-Carisborg

  10

  10

  0

  089

  VO project Laurastraat

  90

  90

  090

  VO project schacht Nulland

  86

  10

  96

  0

  091

  VO wijk van morgen

  388

  238

  150

  095

  VO grens informatiepunt

  0

  86

  58

  28

  Totaal

  9.501

  1.777

  5.155

  6.123