WAARBORGEN EN GARANTIES

    Het per ultimo 2016 opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke en rechtspersonen ad  € 243.783 heeft geen invloed op het balanstotaal. Zie voor een nadere specificatie de bijlagenmap.