8. Zorg

  Omschrijving van het beleidsveld

  De gemeente is ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen verantwoordelijk voor een aantal vormen van zorg, die zich richten binnen het brede sociale domein zoals inkomen, ondersteuning, maatschappelijke participatie, hulp en maatschappelijke voorzieningen. Kenmerken van de samenwerking in de sociale wijkteams zijn: vraaggericht en -gestuurd, integraal en pro-actief. Het motto is “doen”. In de beoordeling van de situaties wordt ten eerste uitgegaan van de eigen kracht van de klant, de leefeenheid, de straat, de buurt en de wijk, de zogenaamde zelfredzaamheid. Daarnaast participeert de gemeente in de GGD-Z.L. conform de Wet Publieke Gezondheid (m.n. collectieve preventie).


  8. Zorg

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Hulpverlening en maatschappelijke dienstverlening; Gehandicapten; Gezondheidszorg; Ouderen; Werk, zorg en activering voor en van de gemeentelijke minima

  Portefeuillehouders:

  • L. Jongen (Wet maatschappelijke ondersteuning, maatschappelijke zorg en volksgezondheid)
  • H. Wiermans (Sociale zaken)

  Beleidskaders:

  • Integraal gezondheidsbeleid Kerkrade “Tsezame Jezonk” 2013
  • Burgerparticipatie binnen de Wmo
  • Mantelzorgondersteuning vanuit de Wmo
  • Sociale wijkteams en wijkloketten
  • Zorg binnen de Wmo
  • Beleidsplan Wmo
  • Wmo-beleid, besluit en –verordening 2015
  • Normenkader 2015-2016
  • Verordening Wet inburgering 2007 en beleidsregels Wet inburgering 2008
  • Verordening sociaal culturele activiteiten
  • Richtlijnen individuele bijzondere bijstand
  • Verordening wet kinderopvang sociaal medische indicatie
  • Beleidsregels Wet Kinderopvang gemeente Kerkrade
  • Verordening cliëntparticipatie
  • Verordening en beleidsregels individuele inkomens- en studietoeslag
  • Beleidsregels premiebeleid

  8. Zorg

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2C, 3A.


  8. Zorg

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Hier komen de (overige) vermeldenswaardige zaken.

  Indicatoren