11. Beheer

  Omschrijving van het beleidsveld

  Het doelmatig beheren van de gemeentelijke eigendommen (fysieke infrastructuur, gemeentelijke gebouwen)


  11. Beheer

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Riolering; Onderhoud wegen straten en pleinen; Onderhoud verkeersinstallaties; Beheer gemeentelijke gebouwen; Begraafplaatsen; Onderhoud groenvoorzieningen; Onderhoud sportaccommodaties en overige recreatieve voorzieningen; Geo-informatie

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok (vastgoed, verkeer en vervoer)
  • J. Schlangen (sport)
  • T. Weijers (openbare ruimte)

  Beleidskaders

  • Jaarplan 2015 Afdeling Stedelijk Beheer
  • Informatiebeleidsplan 2012-2015
  • Meerjaren onderhoudsplanning PLANON en jaarplan onderhoud gebouwen
  • Verbreed GRP 2015-2020
  • Wegenbeheerplan
  • Beleidsplan Openbare Verlichting
  • Beleidsplan Begraafplaatsen
  • Groenstructuurplan
  • Bomenbeleidsplan (Bomenverordening 2012 en Lijst Waardevolle en Monumentale bomen 2012)
  • Bosbeheerplan
  • NOC/NSF-normen
  • Verkeersveiligheidsplan
  • Energiescan 2010
  • Duurzaamheid

  11. Beheer

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 1A, 2A, 3A, 4A, met de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.


  11. Beheer

  C. Vermeldenswaardige zaken

  De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 103 tal objecten in eigendom. Binnen het gemeentelijk vastgoed van de objecten is opnieuw een onderverdeling gemaakt in strategische en niet-strategisch vastgoed. Met ons gemeentelijk vastgoed kunnen wij bijdragen aan een ecologisch duurzame leefomgeving.  Hierop heeft de gemeente zelf de grootste invloed en geeft hiermee het goede voorbeeld aan de burgers van Kerkrade en de rest van het land. De aard van de panden is divers evenals het gebruik en de gebruikers. In veel panden is het energieverbruik al dan niet verdisconteerd in de huurprijs of vindt verrekening plaats op basis van kengetallen. Gebruikers worden hierdoor niet gestimuleerd om zuinig om te gaan met energie.
  Om toch tot een verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed te komen worden er diverse acties uitgezet.

  Zie verder programma 4B en het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.