0. Algemene dekkingsmiddelen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  282

  Gebouwenbeheer

  82

  Beheer infrastructuur

  200

  Saldo

  282

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  Personele budgetten, bestuurders- en loonkosten en premieafdrachten
  De vanzelfsprekendheid waarmee we in de afgelopen jaren zorg konden dragen voor een verantwoorde balans tussen (personele) begroting en uitgaven is in 2016 wederom uitgekomen.
  De marginale afwijking waar wij in Kerkrade op uitkomen als het gaat over de uitputting van de personele budgetten is in de regio meer uitzondering dan regel.
  Ondanks de opgelegde aanzienlijke taakstellingen zijn de uitgaven binnen de kaders gebleven. De marge van een verschil van € 45.500 op het totale budget € 24,98 mln is een graadmeter voor de flexibiliteit van deze organisatie.
  Die flexibiliteit en de vanzelfsprekendheid daarover komt niet vanzelf tot stand.
  Het voortdurend sturen, herschikken, heroverwegen en herplaatsen van medewerkers is een werkwijze die steeds meer is ingebed doch ook steeds meer inspanning en aanpassingsvermogen vergt van medewerkers. De verwevenheid met de flexibele schil van collega’s die tijdelijk onze organisatie versterken is en blijft een aandachtspunt waar we gedegen rekening mee moeten houden. De absolute toename daarvan was en blijft verklaarbaar en steeds binnen de landelijke normen. In de komende jaren en met het oog op het afnemen van de reserves voor de zogenaamde “zachte landing” in het sociale domein zal dat gaan afnemen.
  Op diverse processen en onderzoeken naar heroriëntatie wordt thans vol ingezet en zullen afwegingen gemaakt gaan worden over in- dan wel outsourcen of waar nodig keuzes gemaakt worden om zaken anders of niet meer te doen.
  Het gevoerde beleid om op strategische momenten een natuurlijke afweging te maken en daarbij de juiste medewerkers te zoeken in de volle breedte van onze bezetting dan wel die van ketenpartners draagt er toe bij dat er financieel goed gestuurd wordt op de beschikbare personele middelen.
  De taakstellende ombuiging van € 900.000 op personele budgetten is succesvol verlopen. Daarmee is de lijn van een strategische personeelsplanning vormgegeven op basis van ervaringen tot nu toe en in een co-creatie met de ondernemingsraad tot stand gekomen. Op marginale onderdelen heeft Kerkrade inzet kunnen leveren voor de regionale partners en haar kennis beschikbaar gesteld. De specifieke inzet op enkele bijzondere onderdelen en zogenaamde cruciale processen is gebleven. De inhuur die daarvoor gepleegd is, vond plaats middels interne overhevelingen en verschuivingen en binnen de ramingen.
  De keuze tussen structurele en incidentele middelen bepaalde een gelijksoortige keuze voor tijdelijke en permanente invullingen van ontstane vacatures. De inzet van participatiegelden gold ook voor 2016. Nog niet alle processen binnen het sociale domein kennen een definitieve  formatieomvang. Binnen het sociale domein schommelen de inzetten van personele capaciteit op basis van de afgesproken performance. Verdergaande vormen van zelforganisatie zullen daar een positieve bijdrage aan moeten leveren. Het anticiperen op de uitstroom van ervaren medewerkers en de wijze van vervanging, opsplitsing van werk of andere inrichting blijft zoals eerder aangegeven een speerpunt (Strategische Personeelsplanning. Premiestijgingen zijn zoals gebruikelijk separaat geprognosticeerd en vervolgens na accordering binnen de benoemde marges gebleven. Dat laatste geldt ook voor de CAO consequenties welke in de voorgaande Voorjaarsnota separaat benoemd zijn. De fluctuatie van uitkeringen aan gewezen wethouders wordt binnen het vigerend beleid van de totale loonsom opgevangen.

  Gebouwenbeheer
  Het overschot van € 57.315 is grotendeels te verklaren door een overschot c.q. restant op elektra en aardgas. Deze zijn enerzijds een gevolg van de sterk gedaalde energieprijzen op de wereldmarkt en anderzijds het effect van regionale aanbestedingen (Zuid-Limburgse gemeenten, plus Brandweer en Rd4) waaraan de gemeente Kerkrade heeft deelgenomen. Kanttekening in dit verband is echter wel dat door de energieleverancier onderzoek heeft plaatsgevonden in 2016 naar het functioneren van de gasmeter op de hoofdlocatie Stadskantoor. Deze bleek volgens het nutsbedrijf defect te zijn c.q. standen niet juist door te geven. De meter is hierop vervangen. Niet uitgesloten wordt dat er een naheffing zal volgen van de energieleverancier.

  Algemene uitkering
  T.o.v. de bijgestelde begroting is sprake van een meevaller van € 270.000, dit betreft met name de afrekening oude jaren.

  Kapitaallasten
  Er is sprake van een meevaller van € 123.000 t.o.v. de bijgestelde begroting.

  Onvoorzien
  De post onvoorzien blijkt voor € 93.000 minder uitputting te hebben.

  Reserves
  Voor een toelichting op de ontwikkeling van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op het rekeningresultaat en de toelichting bij beleidsveld 0.

  Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op het rekeningresultaat en de toelichting bij beleidsveld 0.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Kapitaallasten
  In 2016 waren de afschrijvingen circa € 8,6 mln hoger dan in 2015. Het grootste aandeel hierin betreft de 1e en 2e termijn Buitenring voor een bedrag van € 5,7 mln.

  Gebouwenbeheer
  Het feit dat de rekeningcijfers 2015 hoger zijn dan die van 2016 heeft met name te maken met het feit dat in 2015 een aantal verbouwingen en verhuizingen hebben plaatsgevonden in de kantooromgeving, die noodzakelijk waren als gevolg van gewijzigde werkprocessen en organieke veranderingen. Hiervoor werden in 2015 extra middelen ter beschikking gesteld.

  Beheer Infrastructuur
  Het verschil is te verklaren door:

  • Toename van het aantal werkplekken in Kerkrade (van 450 in 2014 naar 508 in 2016 en naar 538 in 2017);
  • Wijziging in de kostendragers. Voorheen (2013, 2014) werd er een gemiddelde werkplekprijs doorberekend aan de deelnemers PIT. In het nieuwe DVO dat in 2015 is vastgesteld in het dienstverleningsoverleg zijn nu vier kostenpijlers benoemd, namelijk aantal werkplekken, infrastructuur, storage en applicatiebeheer. Als gevolg van deze wijziging worden er nu proportioneel meer kosten in rekening gebracht voor applicatiebeheer voor Kerkrade;
  • De vaststelling van het “projectplan optimalisatie dienstverlening” in de deelnemersraad leidt tot meerkosten voor de jaren 2016 e.v. (zowel incidenteel als structureel).

  Gemeentelijke belastingen
  De OZB valt t.o.v. 2015 uiteindelijk circa € 191.000 hoger uit als gevolg van enerzijds de verhoging conform Tarievennota 2016 en anderzijds de feitelijke waardeontwikkeling. De hondenbelasting en toeristenbelasting vallen circa 37.000 resp. circa 27.000 hoger uit (tarief, volume). De opbrengsten aanmaningen/dwangbevelen vallen circa 91.000 lager uit. In 2015 betrof dit nog runs over de open posten oude jaren. De bijdrage aan BsGW viel conform begroting circa 30.000 lager uit t.o.v. 2015. Daarentegen was, conform begroting, sprake van een afnemende frictievergoeding (279.000 minder) t.o.v. 2015.

  Algemene uitkering
  T.o.v. 2015 is in 2016 circa € 1,3 miljoen minder ontvangen. In de toelichting bij het beleidsveld wordt nader ingegaan op de diverse circulaires.

  Deelnemingen
  Er is circa 0,6 miljoen meer dividend ontvangen in 2016. Dat heeft te maken met het liquidatiedividend van Parkeeraccommodaties Kerkrade BV en MFC d'r Pool BV.

  Belastingdienst
  Er is sprake van een meevaller van circa 402.000 in verband met suppletie oude jaren.

  Reserves
  Voor een toelichting op de ontwikkeling van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op het rekeningresultaat en de toelichting bij beleidsveld 0.