1. Bouwen en wonen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  1.011

  Cultuur-historisch onderzoek t.b.v. Baalsbruggen

  13

  Aankoop grond langs Worm

  101

  Voorbereidingskosten Super Local

  27

  Renovatie Kerk Terwinselen

  65

  Bijdrage gevelverbeteringen

  21

  Haalbaarheidsonderzoek bewegingsboulevard

  197

  Project Wijk van morgen

  239

  Leefbaarheidsproject Schacht

  261

  Bijdrage startersregeling

  50

  Bijdrage Rolduc

  37

  Baten (+)

  795

  Provinciale bijdrage renovatie kerk Terwinselen

  50

  Bijdrage haalbaarheidsonderzoek bewegingsboulevard

  45

  Bdu-subsidie Wijk van morgen

  239

  Provinciale bijdrage Schacht

  238

  ISV-2 bijdrage Schacht

  23

  HEEMwonen aflossing geldlening

  200

  Saldo

  -216

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  In 2016 is een cultuur-historisch onderzoek uitgevoerd voor € 13.000 ten behoeve van het gebiedsplan Baalsbruggen.
  Voor de projecten Schaeesbergerstraat, Heerlenersteenweg en Grachterstraat zijn in 2016 advieswerkzaamheden verricht ad € 10.000.
  Aan procesbegeleiding voor de Hoogbouwflats is in 2016 € 13.500 besteed. De bijdrage hiervoor van Parkstad Limburg was € 8.550.
  Door het actualiseren van de pachten zijn deze inkomsten in 2016 met ca. € 11.000 toegenomen.

  In 2015 is € 7.600 bijdrage van Wonen Limburg ontvangen voor het opstellen van het wijzigen van het bestemmingsplan Dohmenplein.

  Kosten en baten van grondexploitaties lopen meerjarig, kosten worden eenmalig gemaakt en baten worden eenmalig ontvangen. Het vergelijken en geven van verklaringen is niet zinvol. In de paragraaf grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen over het verloop van de diverse grondexploitaties.

  In 2016 is een stuk grond langs de Worm incl. visvijver verworven voor € 101.000. Hiervoor zijn middelen uit de reserve Stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

  Voor de herontwikkeling van de locatie hoogbouwflats Bleijerheide (Super Local) is € 27.000 aan voorbereidingskosten besteed. Deze middelen zijn uit de reserve Stadsvernieuwing beschikbaar gesteld.

  Voor de renovatie van de kerk in Terwinselen is in 2016 de laatste termijn ad € 65.000 verstrekt. Hiervoor is een provinciale bijdrage van € 50.000 doorbetaald aan het kerkbestuur OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Tevens is een bijdrage van € 15.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Stadsvernieuwing.

  Uit de reserve Stadsvernieuwing is in 2016 € 20.900 en in 2015 € 21.500 beschikbaar gesteld voor gevelverbeteringen.

  In 2015 is in het kader van het ISV-2 programma € 304.000 besteed aan de volgende projecten: Wijk van Morgen € 36.000, renovatie dak Hammolenweg € 36.000, diverse bodemonderzoeken € 68.000, en bijdrage Schacht € 164.000. Hiervoor zijn middelen door de Provincie beschikbaar gesteld.

  Aan het haalbaarheidsonderzoek van de bewegingsboulevard is € 197.200 besteed. Van IBA-Parkstad  is  een bijdrage van € 30.000 ontvangen. Initiatiefnemers Heton en Wijckerveste hebben een bijdrage van € 15.000 betaald.

  Voor de bestaande wijk van Morgen is een BDU-subsidie van € 500.000 ontvangen. In 2015 is van het genoemde bedrage € 62.000 besteed en in 2016 € 239.000.

  In 2016 is het leefbaarheidsproject Schacht afgerond. Van het geïnvesteerde bedrag ad € 261.000 is een bedrag van € 23.000 beschikbaar gesteld uit ISV-2 en € 238.000 is beschikbaar gesteld door de Provincie.

  In 2016 is van HEEMwonen € 200.000 ontvangen als de aflossing van een verstrekte geldlening.

  Voor startersregelingen is in 2016 een bijdrage van € 50.000 beschikbaar gesteld.

  Voor het verplaatsen van het wegkruis in de Grachterstraat (i.v.m. komst Buitenring) is een bijdrage ad € 19.000 van de provincie ontvangen.

  In het uitvoeringsprogramma wijkontwikkeling worden veelal eenmalige projecten opgenomen. Door afbouw van de middelen (bezuinigingsmaatregel) lopen de bestede bedragen af in 2015 € 153.000 en in 2016 € 87.000.