1. Bouwen en wonen

  Omschrijving van het beleidsveld
  Het scheppen van optimale condities voor het woningaanbod en de woon- en leefomgeving alsook een wervend vestigingsklimaat.


  1. Bouwen en wonen

  A. Algemeen

  Onderscheiden deelterreinen
  Ruimtelijke ordening; Wonen; Natuur, landschap en groen; Wijkgericht Werken

  Portefeuillehouder(s)

  • J. Bok (ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, vastgoed, wijkwethouder West)
  • L. Jongen (wijkwethouder Oost)
  • D. Schneider (economische zaken)
  • T. Weijers (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, toerisme, openbare ruimte en wijkontwikkeling, wijkwethouder Noord)

  Beleidskaders
  Op rijksniveau fungeert de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte; Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig” als kader (maart 2012).

  Provinciale en regionale beleidskaders:

  • Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en Omgevingsverordening (12 december 2014) en gewijzigde Omgevingsverordening (11 november 2016)
  • Limburgse Wijkenaanpak (businesscase Kerkrade West)
  • Intergemeentelijke Structuurvisie Parkstad Limburg (oktober 2009)
  • Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg (december 2009)
  • Regionale Woonstrategie 2012-2020 (december 2012)
  • Regionale Woningmarktprogrammering Parkstad Limburg 2013-2016, actualisatie (juli 2015)
  • Regioprogramma “Naar een duurzame vitale regio” (juni 2010)
  • Structuurvisiebesluit Wonen en Retail (oktober 2011)
  • Transformatieopgave extramuralisatie Parkstad Limburg (maart 2014)
  • Geactualiseerde Envelop Herstructureringsvisie Parkstad Limburg 2014-2020 (mei 2015)
  • Leidraad “Regievoeren op plancapaciteit” (juni 2012)
  • IBA handboek (september 2015)
  • IBA Uitvoeringsprogramma 2016-2020 (juni 2016)
  • ontwerp Regionale woonvisie Parkstad Limburg, onderdeel Kerkrade (november 2016)

  Gemeentelijke beleidskaders:

  • Structuurvisie “Kerkrade 2010-2020” (maart 2011)
  • Stadsdeelvisie Kerkrade-West (februari 2011)
  • Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I (december 2012)
  • Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II (februari 2014)
  • Uitvoeringsprogramma Kerkrade “Op Flexpeditie” Noord en Oost II (december 2016)
  • Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening (oktober 2009)
  • Bestemmingsplannen
  • Geactualiseerde “Verordening starterslening Kerkrade” (28 september 2016)
  • Jaarlijkse grondnota, Beheersvoorschriften OBK en de Verkoopvoorwaarden gemeentegrond aan particulieren
  • Overeenkomst Algemene Prestatieafspraken 2016 (29 januari 2016) tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente
  • Woonbrief Kerkrade (juli 2015)
  • Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (september 2016)
  • ontwerp Regionale woonvisie Parkstad Limburg, onderdeel Kerkrade (november 2016)
  • Welstandsnota 2004 (update in 2008)
  • Groenstructuurplan gemeente Kerkrade 1992
  • Bomenbeleidsplan 2006
  • Bomenverordening Kerkrade 2012
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Kerkrade en de Kerkraadse Bewonersplatforms (24 april 2007)
  • Beleidsplan Wmo 2015-2018 Samen leven in Kerkrade (september 2014)
  • Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling (jaarlijks)
  • Beleidsnotitie bestrijding verpauperde panden in Kerkrade 2008
  • Verordening subsidiëring gevelverbetering
  • Intrekkingsbeleid omgevingsvergunning voor activiteit bouwen van één of meer woningen/appartementen (februari 2014)
  • Integrale nota aanpak plancapaciteit wonen Kerkrade (oktober 2015)

  Algemene bekendmaking inzake de integrale aanpak terugdringen plancapaciteit wonen Kerkrade (inclusief het intrekken van vergunningen), Kerkrade (oktober 2016


  1. Bouwen en wonen

  B. Programma en paragrafen

  Dit beleidsveld heeft een relatie met programma 2B, 3C, 4C en met de paragraaf Grondbeleid.


  1. Bouwen en wonen

  C. Vermeldenswaardige zaken

  Geen noemenswaardige zaken

  Indicatoren

  Er zijn voor dit beleidsveld geen (aanvullende) indicatoren gedefinieerd.