3. Milieu

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  139

  Werkbudget mijnschade

  41

  Nieuw milieubeleid

  42

  Wegverkeerslawaai

  56

  Baten (+)

  158

  Bijdrage Provincie wegverkeerslawaai

  54

  Bijdrage Provincie geluidsanering

  104

  Saldo

  19

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  De kosten en baten van de afvalstoffenheffing zitten budget neutraal in de rekening verwerkt. Aan het eind van het jaar wordt het saldo van de afvalstoffenheffing onttrokken of toegevoegd aan de egalisatiereserve afval. Voor 2016 werd rekening gehouden met een bedrag van € 4.461.500 aan afvalstoffenheffing. De werkelijk inkomsten bedroegen € 4.491.320. Als gevolg hiervan werd er ca. € 30.000 minder onttrokken uit de egalisatiereserve afval.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  In 2015 is voor mijnschade een werkbudget van € 113.000 beschikbaar gesteld. In 2015 is hiervan € 17.000 besteed en 2016 bedroeg dat bedrag € 41.000.

  In 2016 is een bedrag van € 42.000 besteed voor nieuw milieubeleid. Hiervoor is o.a een educatieprogramma Kerkrade jouw duurzame toekomst, een prognose duurzaamheidsprogramma opgesteld en is de Greeny aangeschaft.

  Voor sanering wegverkeerslawaai is in 2015 een Provinciale bijdrage van € 54.000 ontvangen. De werkelijke uitgaven bedroegen € 56.000.

  Voor geluidsanering is in 2016 een Provinciale bijdrage van € 104.000 gestort in de reserve reeds bestemde nog te besteden middelen.

  De rekening van baten en lasten van de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks afgesloten middels een onttrekking aan, danwel een storting in de 'egalisatiereserve afvalverwerking'. In 2015 is  een bedrag van € 133.000 en in 2016 is er een bedrag van € 30.000 uit de reserve onttrokken. Het saldo van de egalisatie reserve bedroeg ultimo 2016 € 669.000.