4. Economie en toerisme

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  127

  Bijdrage St. Streetwise

  14

  Centrummanagement

  20

  Aanleg parkeerplaats Brughofweg

  44

  Project Beleefbus

  49

  Baten (+)

  64

  Bijdrage Gaia Park parkeerplaats Brughofweg

  64

  Saldo

  -63

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  In 2016 is een bijdrage van € 13.500 aan de St. Streetwise verstrekt voor de straataanpak leegstaande panden.

  In 2015 en in 2016 zijn respectievelijk € 142.000 en € 140.000 voor Led beschikbaar gesteld.

  In 2015 is een bijdrage van € 12.500 voor het leerwerkbedrijf Rolduc beschikbaar gesteld.

  In de voorjaarsnota 2016 is voor centrummanagement voor de jaren 2016 t/m 2018 jaarlijks € 75.000 beschikbaar gesteld. In 2016 is € 20.000 besteed aan advieskosten voor centrum management, terrassenbeleid, en digitale stad.

  De  upgrading van de parkeerplaats Brughofweg is in 2015 gestart en in 2016 afgerond. De uitgaven in beide jaren waren resp. € 35.000 en € 44.000. Van GaiaZoo is hiervoor een bijdrage ad € 64.000 ontvangen.

  De kosten van de beleefbus bedroegen € 48.000 in 2016.

  Voor het opstellen van een toeristische visie is in 2015 een bedrag van € 15.000 uitgegeven.