5. Veiligheid en handhaving

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  28

  RUD afrekening 2015

  28

  Saldo

  28

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  Brandweer Zuid-Limburg
  Door restitutie van een gedeelte van het exploitatieoverschot over 2015 alsmede de lagere afrekening van de FLO brandweer over 2015.

  Uitvoering bijz. wetten, geleverde diensten
  Betreft verminderde inkomsten als gevolg van enerzijds het wegvallen van de PV-vergoeding CJIB per 1-1-2015 (afrekening normaliter achteraf in 2016) alsook het gewijzigde proces ten aanzien van administratieve afhandeling afvoer/opslag inboedel in geval van woningontruiming bij met name de woningcorporaties, waarbij afrekening direct tussen corporatie en Rd4 geschiedt.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Markten

  Meerkosten 2015 betreffen aanschaf boodschappentassen beste markt van Nederland, plaatsing extra putkast, aanschaf van kabelmatten en aanbrengen van voorzieningen om afzethekken vast te zetten.

  Inhuur uitzendkrachten
  Betreft meerkosten inhuur in relatie met structureel maken van meldpunt IAWW, waarvoor in de voorjaarsnota 2016 middelen beschikbaar zijn gesteld.

  Diensten van derden
  Meerkosten in verband met tijdelijke huur van semi-mobiele camera en aanschaf mobiele camera inclusief eigen aggregaat.

  Veiligheidshuis
  Verlagen inhuurkosten als gevolg van wegvallen formatie-fte (16 uur p/w) en meerkosten in verband met nieuwe aanpak gia (Advante) en positie Veilig Thuis - eenmalig proces uit 2016

  OOV-Uitvoering bijzondere wetten
  Verminderde opbrengsten als gevolg van wegvallen van de PV-vergoeding CJIB per 1-1-2015, waarbij afrekening op jaarbasis achteraf plaatsvond.

  Brandweer Zuid-Limburg
  Rekening 2016 valt hoger uit omdat in de rekening 2015 een restitutie van het voordelig exploitatiesaldo over 2014 is terugontvangen.

  Rampenbestrijding diensten derden

  De meerkosten ten opzichte van 2015 zijn gelegen in de aanleg van een nieuwe C2000-voorziening ten behoeve van de operationele diensten in het Parkstad Limburg Stadion.