8. Zorg

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  0

  Saldo

  0

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  Wet maatschappelijke ondersteuning
  De lagere kosten Wmo hulpmiddelen wordt met name veroorzaakt door diensten van derden.
  De daling van de kosten inzake aangepaste woningen wordt met name veroorzaakt door vrijvallende verplichtingen inzake woningaanpassingen.

  Persoonsgebonden budget
  De daling is onder ander een gevolg van de verruimde aandacht voor het aanspreken van de eigen kracht en zelfredzaamheid.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Wet maatschappelijke ondersteuning
  De lagere kosten Wmo hulpmiddelen worden met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten € 124.000 en kosten diensten van derden € 42.000. De daling van de kosten m.b.t. aangepaste woningen wordt met name veroorzaakt door vrijvallende verplichtingen. De stijging van de kosten inzake vervoer wordt met name veroorzaakt door bijdrage opstartkosten Omnibuzz.

  Huishoudelijke verzorging Wmo Hbh
  De daling is een gevolg van het uitvoeren en afronden van het gemeentelijke herindicatie project ingevolge de realisatie van een taakstellende bezuinigingsopdracht.

  HHT-gelden
  Op aanvraag door de gemeente heeft het Rijk de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT)- middelen beschikbaar gesteld voor de jaren 2015 en 2016.

  Begeleiding en Dagbesteding
  Bij de stijging van de kosten zien we eveneens een daling van de persoonsgebonden budgetten.