9. Werk en inkomen

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  0

  Baten (+)

  0

  Saldo

  0

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Inburgering

  Als gevolg van de snel stijgende vluchtelingenstroom heeft de gemeente Kerkrade meer vluchtelingen in 2016 geplaatst dan in 2015. Hierdoor zijn meer gelden van het COA en het Rijk ontvangen, maar ook meer kosten gemaakt.

  Schuldhulpverlening, Bijzondere bijstand en minimabeleid
  In de tweede helft van 2016 is het team schuldhulpverlening van start  gegaan. Dit heeft geleid tot een toename van de uitvoerings- en  trainingskosten en een lichte daling van de inkoop bij de Kredietbank Limburg en Impuls. Dit heeft echter nog geen positief effect gehad op de kosten bijzondere bijstand overig beschermingsbewind. Hier zagen we zelfs een stijging in  2016 ten opzichte van 2015. De stijging kosten bijzondere bijstand is nagenoeg volledig hieraan te wijten.
  De uitgaven Kassa-middelen zijn licht gedaald als gevolg van een lagere bijdrage in 2016 aan Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds vanwege nog niet benutte middelen uit bijdragen van voorgaande jaren. Daarnaast is er intensief ingezet op continuering van de ruilwinkel.
  De bijdrage van de gemeente Kerkrade in de kosten van de ziektekostenverzekering is gestegen als gevolg van een toename van het aantal klanten van 905 naar 1.256 dat hier een beroep op doet.

  Wsw
  De uitgaven Wsw zijn gedaald, omdat er per 1 januari 2015  geen instroom meer mogelijk is in de doelgroep Wsw.

  Participatiebudget
  Als gevolg van het door de Raad vastgestelde actieplan is er intensief ingezet op een daling van het klantenbestand bijstand. Hierdoor is er sprake geweest van een stijging van de uitvoeringskosten en ingezette voorzieningen. Inzake  de kosten WIW en  ID was er sprake  van een daling, omdat de toestroom tot deze regelingen niet langer mogelijk is.

  Grensinformatiepunt
  Door middel van een integraal uitvoeringsproject is door de samenwerkende partners een uitvoeringsorganisatie ingericht, namelijk het frontoffice Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling.  

  WWB, IOAW, IOAZ, Bbz starters, loonkostensubsidies
  Door wijzigingen in de wet is er sprake geweest van een toename aantal klanten dat loonkostensubsidie krijgt. Door wijzigingen in het objectief verdeelmodel was de rijksbijdrage in 2016 hoger dan in 2015. Het verschil in uitgaven WWB wordt veroorzaakt door een lichte daling van het aantal klanten dat hier een beroep op doet en de intensivering van de uitvoering door de sociale recherche – inherent verbonden met een succesvolle uitvoering van het actieplan. De daling in uitgaven IOAW en stijging in uitgaven IOAZ is veroorzaakt door een lichte daling cq. stijging van het aantal klanten.

  BBZ gevestigden
  Er is  meer uitgegeven aan onderzoeken naar de levensvatbaarheid van bedrijven. Er zijn als gevolg van daling aantal klanten minder inkomsten vanuit het Rijk inzake Bbz gevestigden en ook minder uitgaven.