10. Bestuur en bedrijfsvoering

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  34

  Bestuursondersteuning College van B en W

  34

  Baten (+)

  66

  Rechtsbelangen

  19

  Externe Communicatie

  14

  Legeskosten rij- en reisdocumenten

  33

  Saldo

  32

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  Bestuursondersteuning college van B en W
  Het uitdragen van gemeentelijk beleid, het behartigen van de belangen van onze gemeente en het onderstrepen van onze plek in de lokale samenleving brengt kosten, ook uit oogpunt van representatie, met zich mee. In 2016 is € 22.824 meer dan oorspronkelijk begroot voor dat jaar en bedroegen de uitgaven € 72.224. Deze uitgavenpost bevindt zich sinds 2014 op een min of meer gelijk stabiel niveau van afgerond € 75.000 op jaarbasis.
  De daadwerkelijke uitputting van "diensten derden" over 2016 overtreft het begrote bedrag met € 13.144. Ook voor deze begrotingspost geldt dat het uitdragen van gemeentelijk beleid, het behartigen van de belangen van onze gemeente en het onderstrepen van onze plek in de lokale samenleving vervoerskosten in casu diensten van een taxibedrijf met zich mede brengt.

  Rechtsbelangen
  Het voordeel van € 18.972 is te verklaren doordat er minder proceskostenveroordelingen zijn geweest in het kader van bezwaar dan het voorgaande jaar.

  Externe communicatie

  In november is een tijdelijke kracht ingehuurd t.b.v. communicatie voor de duur van een jaar. Het hele bedrag was in 2016 verantwoord i.p.v. deels in 2017. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 14.227. De gelden zijn van 2016 doorgeschoven naar 2017.

  Legeskosten rij- en reisdocumenten
  De verwachte inkomsten meerjarig zijn gebaseerd op de inschatting hoeveel rij- en reisdocumenten er in de toekomst verstrekt zullen worden. Dit kan alleen bij benadering omdat op voorhand niet bekend is hoeveel documenten daadwerkelijk worden aangevraagd. Het voordeel van € 32.935 is ontstaan doordat de daadwerkelijk aangevraagde rij- en reisdocumenten minder zijn.

  Parkstad
  Er is € 18.000 minder uitgegeven dan begroot. Daarvan heeft € 9.000 betrekking op minder doorgeschoven btw dan begroot, leidend tot een corresponderend lager bedrag aan btw-inkomsten. Per saldo is dus sprake van een voordeel van € 9.000. Verder vallen de via Parkstad ontvangen krimpgelden circa € 13.000 hoger uit dan begroot.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  PR&Marketing
  Het voordeel van € 122.501 betreft de extra gelden die zijn vrijgemaakt voor het uitvoeringsplan stadsmarketing.

  Bestuursorganen
  In het jaar 2016 is € 15.043 uitgegeven. De in 2016 op deze post verantwoorde boekingen waren in voorgaande jaren verspreid over meerdere begrotingsposten. Om deze reden is in 2016 geen sprake van meeruitgaven van € 188.065 ten opzichte van 2015 doch is enkel sprake van een verschil als gevolg van een administratief-technische wijziging in de rekeningnummeropzet van begroting en rekening.

  Monitoring
  Het voordeel van € 14.399 in 2016 is een gevolg van de uitgaven voor het uitvoeren van het burgeronderzoek in 2015. Dit onderzoek wordt tweejaarlijks in de oneven kalenderjaren samen met de overige gemeenten in de Stadsregio Parkstad Limburg gehouden. Voor 2017 staat het volgende burgeronderzoek gepland, hetgeen zal leiden tot meer benodigd budget voor de productgroep Monitoring. Een voorstel tot aanpassing van het budget voor het kalenderjaar 2017 zal volgen bij de voorjaarsnota 2017.

  Externe communicatie
  Het voordeel van € 56.421 betreft de inhuur van een tijdelijke kracht voor de duur van de jaar ten behoeve van het team communicatie in verband met extra werkzaamheden t.b.v. projecten en stadsmarketing.

  Leges- en kosten Burgerplein

  In 2015 was extra budget beschikbaar gesteld voor incidentele investeringen (aanschaf scanners rij- en reisdocumenten). Dit heeft geleid tot een voordeel van € 65.298. Daarnaast zijn er minder opbrengsten dan begroot voor reisdocumenten.
  De verwachte inkomsten meerjarig zijn namelijk gebaseerd op een inschatting hoeveel rij- en reisdocumenten er in de toekomst zullen verstrekt zullen worden. Dit kan alleen bij benadering daar wij niet weten hoeveel documenten daadwerkelijk worden aangevraagd.

  Parkstad
  Ten opzichte van 2015 is sprake van een lagere bijdrage van € 58.000, verder is € 4.000 minder btw doorgeschoven. In 2015 was nog geen sprake van een bijdrage vanuit gemeenten aan Charlemagne, in 2016 wel (€ 10.000). Verder zijn in 2016 de kosten van de Parkstad monitor op een ander product verantwoord dan in 2015 (4.000). In 2016 werden via Parkstad krimpgelden ontvangen € 189.000, in 2015 was dit niet het geval.

  Accountant
  De accountantskosten vallen 12.000 hoger uit dan in 2015. Dit heeft m.n. te maken met gewijzigde regelgeving welke niet alleen van gemeenten maar ook van hun accountants meer inspanningen vraagt.