11. Beheer

  In de baten en lasten zijn de volgende incidentele posten begrepen:

  bedragen x € 1.000

  Incidentele posten

  Rekening 2016

  Lasten (-)

  1.455

  Schade riool noodweer

  72

  Investeringsimpuls wegen

  200

  Reconstructie binnenring

  75

  Detacheringskosten wozl medewerkers onkruidverhardingen

  164

  Kosten sfeerverlichting

  18

  Sloopkosten fonotheek

  102

  NEN inspectie gebouwen

  8

  Schade openbaar groen noodweer

  113

  Speeltuinenplan

  28

  Stadspark

  675

  Baten (+)

  1.009

  Provincie bijdrage Binnenring

  150

  Provincie bijdrage BDU reconstructie Plein

  184

  Provincie bijdrage Blokkenberg

  25

  Pacht Habets en Provincie

  60

  Provincie bijdrage stadspark

  500

  Provincie bijdrage Rolduc

  78

  Gegevenshuis afrekening 2015

  12

  Saldo

  -446

  Afwijkingen rekening 2016 - begroting na wijziging 2016

  N.v.t.

  Afwijkingen rekening 2016 - rekening 2015

  Door het noodweer in juni 2016 is schade ontstaan aan het rioolstelsel. De herstelkosten waren € 72.000.

  Jaarlijks verschillen de exploitatiekosten aan het rioolstelsel. In het overzicht worden de afwijkingen van 2016 t.o.v. 2015 in beeld gebracht.

  2015

  2016
  bedragen in €

  Inspecteren filmen rioolstelsel

  42.000

  54.000

  Onderhoud (vervangen slechte rioolstrengen)

  415.000

  481.000

  Onderhoud riool gemalen

  12.000

  18.000

  Kolken zuigen

  30.000

  58.000

  Ongediertebestrijding

  42.000

  38.000

  Onderhoud bassins

  68.000

  53.000

  Waterschapslasten

  61.000

  71.000

  Kwijtschelding

  465.000

  482.000

  Door een tariefstijging is de opbrengst van de rioolrechten gestegen van € 4.585.000 naar € 4.704.000.

  In 2015 zijn de wegen in de Wijk van Morgen voor € 177.000 onder handen genomen.

  In de VJN2016 is uit het parkeerfonds € 200.000 beschikbaar gesteld omdat de kwaliteit van het wegennet om extra aandacht vraagt. Met deze middelen zijn de Schoolstraat, de Niersprinkstraat, en het Wauwelpad ter hand genomen.

  Voor de reconstructie van de Binnenring is in 2016 € 75.000 aangewend. Van de Provincie is een BDU-subsidie van € 150.000 ontvangen. In 2016 is € 75.000 taakstellend gereserveerd voor het inrichten van de rotondes in 2017.

  Voor de aanleg van de buitenring zijn in 2015 en 2016 resp. € 452.000 en 1.042.000 van de Provincie ontvangen als natuurcompensatie/overdracht tracégronden.

  In  2016 is de afrekening van de BDU-bijdrage ad € 184.000 voor de reconstructie van de kruising Plein – parkeerplaats Plein ontvangen.

  Voor regulier groot onderhoud aan wegen is in 2015 en 2016 resp. € 696.000 en € 682.000 besteed.

  In 2015 is een vergoeding van € 12.000 ontvangen voor schades aan vri’s en straatmeubilair.

  In 2016 is de pilot onkruidbestrijding op verhardingen medewerkers van start gegaan. Door de detachering van 40 Wozl medewerkers zijn de kosten van straatreiniging met € 147.000 hoger.

  De kosten van gladheidsbestrijding zijn afhankelijk van de winterse omstandigheden (aantal uitrukken). In 2015 en 2016 is respectievelijk € 175.000 en € 152.000 besteed.

  Door het vervangen van armaturen door led verlichting zijn de energiekosten en onderhoudskosten in 2016 met € 22.000 afgenomen. Voor sfeerverlichting is in 2016 een bijdrage van € 18.000 verstrekt uit de beschikbare middelen van de openbare verlichting. Aan incidentele vervangingen van slechte lichtmasten is in 2015 en 2016 respectievelijk € 31.000 en € 39.000 besteed.

  In 2015 is de keermuur aan het Gulperplein voor € 17.000 gerenoveerd; derhalve wijken de kosten van 2015 € 38.000 af van de kosten in 2016 € 15.000.

  Door een reservering van de vervanging van de VRI in de Rolduckerstraat in 2017 wijken de kosten van onderhoud verkeersregelinstallaties 2015 € 103.000 en 2016 € 89.000 af.

  In 2016 is de fonotheek voor een bedrag van € 102.000 gesloopt. Hiervoor zijn de middelen uit de reserve gebouwen beschikbaar gesteld.

  Aan het raadhuis en het kantoor op de Hammolenweg is in 2015 voor € 20.000 onderhoud (schilderwerk, rolpoort en trap raadhuis) gepleegd.

  Voor het inspecteren van diverse gebouwen aan de NEN-norm is in 2016 € 8.000 besteed.

  Begin 2015 zijn de werkzaamheden van de nieuwbouw schoolplein voor € 13.000 afgerond.

  Voor waterschade sporthal Kerkrade-West is in 2015 € 18.000 van de verzekeringsmaatschappij ontvangen.

  In 2016 is de provinciale subsidie ad € 25.000 van het project school Blokkenberg ontvangen.

  De instandhoudingskosten voor de Campus bedroegen in 2015 en 2016 telkens € 126.000.

  Aan advieskosten bewegingsboulevard is in 2015 € 30.000 besteed.

  De panden Plein 35, gymzaal Willem Sophia en Meuserstraat 153 zijn in 2015 voor € 385.000 verkocht.

  Voor het aanvullen van het exploitatiebudget van de gemeentelijke gebouwen is in 2016 € 30.000 uit de reserve gebouwen beschikbaar gesteld.

  In 2015 is een schadevergoeding ad € 22.000 ontvangen in verband met een kraak van de parkeerautomaat op het parkeergarage Wijngracht.

  Per 1-1-2016 is de BV MFC d'r Pool opgeheven. Vanaf genoemde datum lopen de uitgaven en de inkomsten via de gemeentelijke begroting. De grootste posten uit de rekening 2016 zien er als volgt uit:

        bedragen in €

  Gemeentelijke heffingen   

  11.000

  Diensten van derden

  77.000

  Kapitaallasten

  377.000

  Huurinkomsten

  204.000

  Door verbouw- en bouwmaatregelen is de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren Wijngracht Complex geminimaliseerd. In 2015 en 2016 bedroegen de bijdragen resp. € 33.000 en € 7.000.

  Door advieskosten aanbesteding led-verlichting reclameborden, aansluitkosten led-verlichting en indexering zijn de kosten in 2016 met € 10.000 toegenomen t.o.v. 2015. De inkomsten zijn eveneens met € 10.000 toegenomen door de vergoeding van de nieuwe digitale reclamevergoedingen en indexering van bestaande contracten.

  In 2015 is het door de provincie gesubsidieerde leefbaarheidsproject Step-Stones in Kerkrade-Oost van start gegaan. De uitgaven in het eerste en tweede jaar bedroegen € 12.000 en € 3.000.

  Voor de overname van vaste activa van Wozl (voor de detachering voor 93 fte’s groen) is in 2015 € 54.000 beschikbaar gesteld aan Wozl.

  Voor herstelwerkzaamheden naar aanleiding van het noodweer in juni 2016 is € 113.000 besteed.

  Voor de implementatie van een integraal beheersplan openbare ruimte is in 2015 € 10.000 besteed ten laste van beheer openbaar groen.

  Voor het onderhouden van het openbaar groen is in 2015 en 2016 resp. € 184.000 en € 208.000 besteed.

  De opbrengst pachten is in 2016 met € 60.000 toegenomen t.o.v. 2015 i.v.m. een achterstallige betaling van Habets en een bijdrage van de Provincie.

  De verkoop van stukken openbaar groen is in 2016 met € 7.000 gestegen van € 11.000 in 2015 naar
  € 18.000.

  In 2015 is de herinrichting van het kasteelpark Erenstein afgerond. Hiervoor is een bijdrage ad € 17.000 ontvangen van Parkstad.

  De kosten voor het onderhoud van het openbaar groen door de gedetacheerde Wozl medewerkers zijn in 2016 met € 20.000 door indexering gestegen naar € 896.000.

  Aan het renovatieplan speeltuinen is in 2015 € 318.000 besteed waarvoor een provinciale bijdrage van
  € 245.000 is ontvangen. In 2016 is het project afgerond voor € 28.000.

  In 2016 is de renovatie van het Stadspark afgerond. Aan openbaar groen is € 675.000 besteed. In het kader van de leefbaarheidsprojecten is door de Provincie een subsidie van € 500.000 beschikbaar gesteld.

  Aan de Stichting Limburgs Landschap zijn er  in 2015 en 2016  resp. € 550.000 en € 225.000 beschikbaar gesteld  voor de gebiedsexploitatie Anstelvallei.

  De kloostertuinen Rolduc is in 2015 en 2016 resp. € 132.000 en € 78.000 besteed. Hiervoor is een provinciale subsidie van € 132.000 en € 78.000  aangewend.
  Voor het onderhoud aan de sportvelden is er in 2015 en 2016 resp. € 234.000 en € 218.000 besteed.

  In 2015 is de regionale samenwerking met Het Gegevenshuis van start gegaan waarvoor een bijdrage van
  € 66.000 is verstrekt. Voor de detachering van een medewerker is een vergoeding ad € 10.000 ontvangen. Verder is van het Rijk een vergoeding van € 5.000 ontvangen voor de BAG-audit.

  De bijdrage aan het Gegevenshuis bedroeg in 2016 € 84.000. In 2016 heeft de afrekening over het jaar 2015 van het Gegevenshuis plaatsgevonden waarbij € 11.500 is gerestitueerd. Voor het detacheren van een medewerker is in 2015 € 5.000 ontvangen.

  In 2016 heeft er een reservering van € 11.000 plaatsgevonden voor Cyclomedia.