2. Verkeer en vervoer

  Afwijkingen actuele raming krediet 2016 - primaire raming krediet 2016

  In de primaire begroting 2016 was voor Parkeren € 20.000 geraamd. In de Voorjaarsnota 2016 is € 20.000 van Verkeer en vervoer overgeheveld naar Parkeren voor het doorvoeren van diverse verkeersmaatregelen van het nieuwe parkeerbeleid.

  In de Voorjaarsnota 2016 is € 100.000 beschikbaar gesteld om de bewegwijzering naar parkeerterreinen en parkeergarages te verbeteren.

  Verder is er in de Voorjaarsnota 2016 € 60.000 beschikbaar gesteld om een cameraparkeersysteem op de parkeerterreinen Kerkplein en Atrium te implementeren.

  Voor Verkeer en vervoer (Duurzaam veilig) was in de primaire begroting € 195.000 beschikbaar. In de Najaarsnota 2016 is van het beschikbare investeringsvolume ad € 175.000 een bedrag van € 162.000 doorgeschoven naar 2017 voor de realisatie van een rotonde op het kruispunt Rukkerweg-Tunnelweg-Heistraat en een verbetering/aanpassing van het kruispunt Winckelen-Heerlenersteenweg-Spekhofstraat.

  Afwijkingen besteed 2016 - actuele raming krediet 2016

  Voor het beleidsveld Parkeren, Verkeer en Vervoer was in 2016 € 242.300 beschikbaar. Hiervan is € 196.000 (o.a. parkeerinstallaties, camera's achteraf betaald parkeren, maatregelen nieuw parkeerbeleid en eerste termijn parkeeronderzoek Rodaboulevard) besteed. Het restant ad € 46.000 (parkeerinstallaties Orlando en Wijngracht € 5.000, diverse maatregelen nieuw parkeerbeleid € € 5.000, Parkeeronderzoek Rodaboulevard € 6.000 verlichting Wijngrachtgarage € 30.000) zal in het eerste halfjaar van 2017 worden besteed.