11. Beheer

  Afwijkingen actuele raming krediet 2016 - primaire raming krediet 2016

  In de primaire begroting van 2016 was voor wegen, straten en pleinen € 2.134.000 geraamd. Met de kredietregularisatie (overbrengen niet-gevoteerde investeringsbudget 2015) is bij de Voorjaarsnota 2016 het investeringsbudget met € 156.000 verhoogd. Verder is in de Voorjaarsnota 2016 het positieve saldo van de afgerekende investeringsprojecten ad € 166.000 toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2016. Tenslotte zijn € 20.000 en € 25.000 van resp. openbare verlichting en openbaar groen toegevoegd aan wegen voor de realisatie van het fietspad bij het Stadspark.

  Voor de civieltechnische kunstwerken was primair in 2016 € 79.000 begroot. In de Najaarsnota 2015 is
  € 175.000 voor de realisatie van de brug in de Merksteinerstraat toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2016 waarmee er in de Voorjaarsnota 2016 € 254.000 beschikbaar was.
  In de Najaarsnota 2016 is € 90.000 voor de brug in de Merksteinerstraat doorgeschoven naar 2017.

  Het primaire investeringsbudget ad € 155.000 van de openbare verlichting is in de Voorjaarsnota 2016 met € 20.000 verlaagd naar € 135.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan het investeringsbedrag van wegen voor de realisatie van het fietspad bij het Stadspark.

  Voor gemeentelijk gebouwen was in 2016 primair € 450.000 beschikbaar. In  de Voorjaarsnota 2016 is het bedrag met € 136.000 (restant 2015) opgehoogd naar € 586.000.

  Het primaire investeringsbudget ad € 360.000 van de openbaar groen is in de Voorjaarsnota 2016 met
  € 25.000 verlaagd naar € 335.000. Deze middelen zijn toegevoegd aan het investeringsbedrag van wegen voor de realisatie van het fietspad bij het Stadspark.

  In de Voorjaarsnota 2016 is voor de herinrichting van de gemeentewerf Hammolenweg € 1.900.000 beschikbaar gesteld uit het structuurfonds.

  In de Voorjaarsnota 2016 is het primaire investeringsbudget ad € 27.000 voor vastgoed-infosysteem overgeheveld naar  ICT-investeringen.

  In de primaire begroting van 2016 was er voor riolen € 2,925 mln voorzien. In de Najaarsnota 2015 is dat bedrag bijgesteld naar € 2,9 mln. In de Voorjaarsnota 2016 is aangegeven dat het voor de basis-inspanningen gereserveerde bedrag ad € 1 mln kan doorschuiven naar 2017. In de Najaarsnota 2016 is aangegeven dat het gereserveerde bedrag ad € 250.000 van de renovatie van het riool in de Rukkerweg kan doorschuiven naar 2017.

  Afwijkingen besteed 2016 - actuele raming krediet 2016

  In 2016 was er voor rioolrenovaties en reliningen € 1.819.000 gevoteerd. Van het beschikbare budget  is
  € 981.000  besteed. Van het restant ad € 838.000 valt  € 33.000 (afrekening projecten 2016) vrij ten gunste van het GRP. Het restant ad € 805.000 zal afhankelijk van de weersomstandigheden in het 1e halfjaar van 2017 worden afgerekend.

  Voor wegen, straten en pleinen is in 2016 € 4.429.000 gevoteerd. Werkzaamheden zijn uitgevoerd voor
  € 1.900.000. Van het restantbedrag ad € 2.529.000 zal € 179.000 (afrekening projecten 2016) toegevoegd worden aan het investeringsbedrag van 2017. Het restant ad € 2.350.000 zal afhankelijk van de weersomstandigheden in het eerste halfjaar van 2017 worden uitgevoerd.

  Voor de vervanging van oude lichtmasten en armaturen was in 2016 € 258.000 beschikbaar. Voor
  € 239.000 zijn verouderde armaturen vervangen door energiezuinige led-verlichting. In het eerste en tweede kwartaal van 2017 zullen de overige masten en armaturen voor € 19.000 worden vervangen.

  Voor civieltechnische kunstwerken is in 2016 € 176.000 beschikbaar gesteld. projecten uitgevoerd. Er zijn projecten uitgevoerd voor € 92.000. Van het restant ad € 84.000 zal € 16.000 (afrekening projecten) worden toegevoegd aan het investeringsbedrag van 2017. De resterende bedrag zal in 2017 worden aangewend om de duiker in de Bosweg te vervangen.

  Voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen was in 2016 € 3.499.000 beschikbaar. In dat bedrag zitten twee majeure projecten (herinrichting gemeentewerf Hammolenweg) voor een totaal van
  € 2.570.000. Van het resterende krediet ad € 929.000 is voor € 705.000 aan diverse  projecten  besteed. Het resterende bedrag ad € 224.000 zal in 2017 ter hand worden genomen.

  Voor het beheren van openbaar groen was in 2016 € 748.000 beschikbaar. Voor € 393.000 zijn in 2016 projecten afgerond. Van het restant ad € 356.000 zal € 8.000 (herbestemming restant afrekening projecten 2016) worden aangewend voor groen omvormingen. Het restant ad € 348.000 zal in 2017 worden uitgevoerd.

  Voor vastgoed-infosystemen was in 2016 € 63.000 aan investeringsvolume beschikbaar. Voor € 18.000 zijn projecten afgerond. Het restant ad € 45.000 schuift door naar 2017.