Algemene beschouwingen

  a. Rekeningresultaat

  Ten opzichte van de begroting 2016 is er sprake van een batig rekeningresultaat 2016 van € 1,005 mln.
  De mutaties in de reserves zijn hierin al verwerkt, conform de kaders van de vigerende en door de raad vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen.
  Een korte toelichting op de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening 2016 t.o.v. de bijgestelde begroting 2016 (peil Najaarsnota), het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ en het verloop van de ‘reserve structuurfonds / investeringsambities’ treft u aan onder f. “Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en reserve structuurfonds/investeringsambities”.
  Een uitgebreide analyse is opgenomen in de jaarrekening.
  Wij stellen voor het rekeningresultaat 2016 toe te voegen aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’.

  b. Reserves en voorzieningen

  In de toelichting op de balans in de jaarrekening wordt een meer gedetailleerde specificatie van de reserves en voorzieningen gegeven. De reserves en voorzieningen geven het navolgende beeld:

  bedragen x € 1.000

  ultimo 2015

  ultimo 2016

  Algemene reserve

  5.215

  5.215

  Bestemmingsreserves *

  42.714

  35.906

  Voorzieningen

  7.172

  6.738

  * exclusief rekeningresultaat 2016

  Reserves
  Het totaal van de bestemmingsreserves is afgenomen met € 7,2 mln.

  Bij de jaarafsluiting diende in verband met het resultaat op de diverse producten sociaal domein per saldo in 2016 € 3,1 mln te worden onttrokken aan de 'reserve sociaal domein'. Een bedrag van € 0,3 mln is toegevoegd.

  De verkoopopbrengst van gronden tracé buitenring is gestort in de 'reserve buitenring'/voorheen: 'reserve kernagenda parkstad' (€ 1,0 mln), vervolgens is reeds in 2016 het totale bedrag van de reserve ingezet t.b.v. de reeds gemaakte kosten buitenring (€ 5,9 mln, zie ook VJN2016).

  Aan de ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ is het rekeningresultaat 2015 toegevoegd ad € 2,757 mln. Verdere toevoegingen waren € 0,433 mln in verband met vrijval garanties verkoop Essent (VJN2015) en meircirculaire 2015 jaarschijf 2016 € 0,758 mln. Daarnaast was sprake van diverse onttrekkingen i.v.m. "impulsen voor de stad" (VJN2016) voor € 0,9 mln en overige eerder besloten mutaties conform Najaarsnota 2016 ad € 1,0 mln (saldo-egalisatie, resultaatbestemming, parkeren en kansenwinkels).

  Aan de reserve Essent is een bedrag van € 2,39 mln onttrokken in relatie tot de aflossing van bruglening Enexis tranche C. Hier was reeds rekening mee gehouden in de begroting; de zgn. "vrije ruimte" blijft ongewijzigd.

  Aan de reserve structuurfonds is € 0,6 mln toegevoegd t.b.v. cultuurcluster Centrumplan (NJN2016). Verder diende ultimo 2016 v.w.b. project Heilust om verslaggevingstechnische redenen € 0,65 mln te worden omgeboekt van 'voorziening projecten' naar 'reserve structuurfonds'.

  Aan de reserve gebouwen is € 0,6 miljoen toegevoegd uit het resultaat van de afwikkeling van de liquidatie van Parkeeraccommodaties Kerkrade BV en MFC d'r Pool BV.

  Voorzieningen
  Het totaal van de voorzieningen is afgenomen met € 0,4 mln.

  Een bedrag van € 0,65 mln is van de ‘voorziening projecten’ naar de ‘reserve structuurfonds‘ overgeheveld (zie ook bij 'reserves'). De ‘voorziening verkoop aandelen’ is afgenomen met € 0,433 mln (zie ook bij 'reserves').

  Aan de ‘voorziening BWS‘ is € 0,134 mln onttrokken waardoor deze op nul komt. Dit betreft de laatste verplichting richting ontvangers van de destijds afgegeven beschikkingen.

  De ‘voorziening pensioenverplichting wethouders’ is aangevuld met € 0,51 mln, bestaande uit de reguliere toevoeging van de ingehouden premies, € 0,187 mln conform NJN2016 en een  toevoeging van € 0,3 mln bij de jaarrekening (zie ook toelichting resultaat).

  Zie verder ook de toelichting bij beleidsveld 0 en de toelichting op de balans.

  Maximumomvang
  Er zijn geen reserves die de maximumomvang overschrijden.

  c. Begrotingsbijstellingen na Najaarsnota

  De begroting is in 2016 op twee momenten formeel bijgesteld, i.c. bij de ‘Voorjaarsnota 2016’ (raad juni) en bij de ‘Najaarsnota’ (raad oktober). Omwille van een adequate kredietbewaking hebben nadien zoveel mogelijk budgettair neutrale budgetaanpassingen plaatsgevonden op diverse beleidsvelden. De aanpassingen passen binnen de kaders van de diverse beleidsvelden en kunnen soms ook beleidsveld-overstijgend zijn. Deze laatste budgetaanpassingen gedurende het begrotingsjaar worden formeel door de raad goedgekeurd door het vaststellen van de jaarrekening.

  In het kader van het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid zijn de kostenoverschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde Najaarsnota van belang. Relevant zijn de overschrijdingen in beleidsveld 0 en beleidsveld 10.
  In beleidsveld 0 betreft dit o.a. de noodzakelijke administratieve boekingen ten behoeve van afsluiten boekhouding. Verder is sprake van overschrijdingen, die worden gecompenseerd door corresponderende hogere baten, door hogere onttrekkingen aan daarvoor bedoelde reserves bij de open-einde regelingen, of onderuitputting op andere budgetten.
  De meest belangrijke zijn de volgende: meerkosten samenwerking ICT (€ 0,17 mln), storting van het ontvangen liquidatieresultaat van Parkeeraccommodaties Kerkrade BV en MFC d'r Pool BV (€ 0,6 mln) in de reserve gebouwen (de onderhoudsverplichtingen zijn immers ook volledig overgegaan naar de gemeente), het om verslaggevingstechnische redenen omboeken van een bedrag van € 0,65 mln van 'voorziening projecten' naar 'reserve structuurfonds' (project Heilust) en diverse reserveringen per jaareinde van (rest)bedragen i.v.m. lopende projecten (zoals bijvoorbeeld exploitatie Campus, inburgering statushouders, aanpak laaggeletterdheid, geluidsanering, post bedrijfsvoering VJN2016, herontwikkeling atriumterrein/center court, armoedebeleid, herinrichting plein, project eenzaamheid).
  In beleidsveld 10 betreft dit met name de toevoeging van een bedrag van € 0,3 mln aan de voorziening wethouderspensioenen.

  Daar waar deze overschrijdingen niet meer konden worden gecompenseerd, hebben zij het rekeningresultaat (deels) beïnvloed. Verwezen wordt naar de analyse van het rekeningresultaat.
  Een en ander past binnen het bestaande beleid en is conform de vigerende ‘Financiële verordening ex art. 212 GW’ resp. de vigerende Nota Reserves en Voorzieningen.

  d. Gebeurtenissen na balansdatum

  Er is momenteel geen sprake van noemenswaardige gebeurtenissen die nog van belang kunnen zijn voor het inzicht dat de jaarrekening 2016 dient te bieden. Zie verder ook §2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

  e. Samenvatting rekeningresultaat

  De financiële verantwoording vindt plaats op het niveau van de beleidsvelden, met daarbij een aantal vergelijkende cijfers. In de verantwoording per beleidsveld verderop in dit jaarverslag treft u een nadere toelichting aan.

  bedragen x € 1.000

  Opbouw saldo rekening 2016

  Saldo begroting (peil Najaarsnota 2015

  175

  Mee- en tegenvallers Voorjaarsnota, juni 2016

  -1922

  Onttrekking Parkeerfonds Exploitatie

  2032

  Saldo begroting na Voorjaarsnota

  285

  Mee- en tegenvallers Najaarsnota, oktober 2016

  -183

  Onttrekking Parkeerfonds Exploitatie

  0

  Saldo begroting na Voorjaars- en Najaarsnota

  102

  Mee- en tegenvallers rekening

  903

  Batig rekeningresultaat 2016

  1.005

  AF: via resultaatbestemming

  I.S.V. (afrek)/res. stadsvernieuwing (17n00090)

  -210

  -210

  Batig rekeningresultaat 2016 na bestemming

  795

  In de balans en in de bijlagen worden de mutaties meer in detail weergegeven. Een “Recapitulatie van de lasten en baten per programma” is opgenomen in de jaarrekening.
  In de “Financiële productenrekening” zijn de lasten en baten gedetailleerd op productniveau weergegeven, net als de lasten en baten per functie respectievelijk categorie ten behoeve van de provinciale toezichthouder en het CBS (“Verdelingsmatrix”). Deze productenrekening alsook de “Rekening In Eén Oogopslag” (RIEO) maken deel uit van de jaarstukken.

  f. Analyse op hoofdlijnen, reserve parkeerfonds exploitatie en investeringsambities/structuurfonds

  Hierna volgen achtereenvolgens een analyse van de belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016, het verloop van de ‘reserve parkeerfonds exploitatie 2016’ en het verloop van de ‘reserve structuurfonds / investeringsambities 2016’.

  Belangrijkste mee- en tegenvallers van de rekening na Najaarsnota oktober 2016

  bedragen in €

  Saldo Najaarsnota 2016

  102.000

  VOORDELEN na Najaarsnota

  2.194.500

  00

  Btw-voordeel oude jaren

  402.000

  00

  Alg uitk 2016 sept.circ.

  16n00545

  180.000

  00

  Alg uitk dec.circ. regul.'16 (+17) + oude jaren (+271)

  17n00001

  287.700

  KP

  Kapitaallasten / 00

  163.600

  KP

  Gebouwenbeheer

  elektra +22, gas +17, overige +18

  57.300

  00

  Onvoorzien

  92.800

  01

  Toeristenbelasting

  16.200

  01

  I.S.V. (afrek) / res. stadsvernieuwing

  210.300

  04

  Markten / kermissen

  markten +16, kermissen +5

  20.500

  05

  Brandweer

  brw +113, leges -11, dnst derden +4

  106.800

  06

  Leerlingenvervoer

  oude jaren + aanbestedingsvoordeel

  344.400

  06

  Jeugdwerk

  subsidies, bijdr +34, dnst derden +5

  39.300

  06

  Centrum Jeugd en Gezin

  dnst derden +43, bijdrage +20

  63.600

  06

  Jongerenaccommodaties, bijdr. 2016

  16.900

  08

  Maatschappelijk werk

  22.300

  08

  Vrijwilligersorganisaties

  26.700

  10

  Rechtsbelangen

  18.900

  10

  Leges rij-/reisdocumenten

  23.700

  10

  Parkstad Limburg

  bijdrage PSL +9, krimpgelden +13

  22.200

  Diverse overige verschillen

  79.300

  NADELEN na Najaarsnota

  -1.291.200

  00

  Exploitatie Campus 2017

  16n00698

  -160.000

  00

  Continuering stimuleringsreg. Centrum

  16n00706

  -78.000

  00

  HC Nova, afboeking lening

  16n00498

  -39.200

  00

  Afboeking NK Wielrennen

  16n00261

  -11.400

  00

  Samenwerking ICT

  -172.700

  Correctie onttrekking res. Soc. Domein begr. 2016

  -432.000

  10

  Storting Voorziening Wethouderspensioenen

  -300.000

  P-budget macro

  sal -49, inhuur +21

  -30.100

  05

  PL-Stadion C2000

  -28.600

  05

  Bijzondere wetten

  leges -5, overige -34

  -39.200

  TOTAAL voor- en nadelen na Najaarsnota

  903.300

  RESULTAAT 2016

  1.005.300

  Af via resultaatbestemming:

  I.S.V. (afrek) / res. Stadsvernieuwing

  17n00090

  -210.300

  RESULTAAT 2016 NA BESTEMMING

  795.000

  Verloop ‘reserve parkeerfonds exploitatie’ 2016-2020

  Het verloop van deze reserve is als volgt:

  bedragen x € 1.000

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Saldo begin

  1.445

  3.460

  2.559

  2.262

  1.685

  NJN 2013

  saldo-egalisatie

  -262

  VJN 2015

  vrijval 2016 garanties verkoop Essent

  433

  saldo-egalisatie

  -456

  NJN 2015

  meicirculaire 2015

  758

  48

  Rek 2015

  storting rekeningresultaat in 2016

  2.757

  VJN 2016

  parkeren: minder opbrengsten/aanschaf apparatuur

  -389

  resultaatbestemming 2015

  -337

  impulsen voor de stad *

  -935

  -1.399

  -297

  -37

  NJN 2016

  kansenwinkels

  -10

  terugdraaien saldo-egalisatie VJN 2015 (jaarschijf 2018) en saldo-egalisatie jaar 2019

  456

  -540

  Rek 2016

  storting rekeningresultaat in 2017

  1.005

  resultaatbestemming 2016

  -210

  VJN 2017

  parkeren centrum **

  -345

  Saldo eind

  3.460

  2.559

  2.262

  1.685

  1.685

  * De nog niet bestede bedragen 2016 ad € 1,2 mln zijn doorgeschoven naar 2017. Het totaalbedrag over de jaren is ongewijzigd (€ 2,668 mln).
  De reserve parkeerfonds exploitatie is een buffer vergelijkbaar met de algemene reserve, die waar nodig vrij ingezet kan worden.

  ** Voorlopig bedrag o.b.v. extrapolatie, zie VJN2017.

  Verloop ‘reserve structuurfonds/investeringsambities’ 2016

  De reserve is volledig dichtverplicht en had ultimo 2016 geen vrije ruimte meer. In de jaarrekening 2015 is een volledig overzicht opgenomen van de besluiten en bestedingen. In verband met de overzichtelijkheid worden nu nog slechts de posten opgenomen die in 2015 nog niet volledig besteed waren en nieuwe posten. Daarvan wordt aangegeven wat ultimo 2016 de uitputting is.

  bedragen x € 1.000

  Omschrijving

  Beschikbaar

  Besteed ultimo 2016

  Stadsdeelvisie Kerkrade-West (feb '11)

  1

  2.413

  453

  Verhuizing bibliotheek (VJN'11)

  250

  212

  Speelruimtebeleid (april'13)

  500

  500

  Gebiedsontwikkeling Anstelvallei (juni'13)

  1.000

  814

  Reservering aankoop grond Industriestraat - Transferium (juni'13)/stadsvernieuwing)

  600

  492

  Centrumplan (juni'13)

  10.000

  1.600

  Investeringsbijdrage ZLSM (nov'13)

  365

  219

  Plan Heilust - MFA Kerkrade West (VJN'13/(jan'14))/

  2

  1.673

  0

  Wegenbeheersplan (VJN'15)

  1.200

  0

  Stadsvernieuwing/transformatieopgave (VJN'15)

  3

  200

  200

  Herinrichting locatie Hammolenweg (VJN'15)

  1.900

  1.900

  Onderhoud strategisch vastgoed (VJN'15)

  4

  400

  400

  Uitvoeringsmaatregelen stadsmarketing (VJN'15)

  200

  119

  Cultuurcluster centrumplan (NJN'16)

  5

  2.816

  312

  1.  Het beschikbare bedrag is inclusief € 0,3 mln t.b.v. zgn. sociaal programma. Bij het bestede bedrag ultimo 2016 is rekening gehouden met een op grond van verslaggeving verplichte correctie van de voorziening projecten ten gunste van de reserve in 2016 ad € 0,65 mln. De bestedingen die ten laste van de voorziening zouden gaan, komen nu ten laste van de reserve (budgettair neutraal derhalve).

  2. Van het besluit van januari 2014 is € 0,973 mln beschikbaar, alsook € 0,7 mln dat eerder via de VJN2013 beschikbaar is gesteld door overheveling van reserve parkeerfonds. In verband met de overzichtelijkheid zijn
  deze thans samengevoegd.

  3. Aan de reserve stadsvernieuwing is € 0,2 mln toegevoegd.

  4.  Aan de reserve gebouwen is € 0,4 mln toegevoegd.

  5.  Beschikbaar is € 1,816 mln dat ultimo 2015 gecorrigeerd is van de voorziening projecten naar reserve structuurfonds om verslaggevingstechnische redenen (zie ook rekening 2015, budgettair neutraal). Daar is/wordt conform Najaarsnota 2016 in totaal € 1,0 mln aan toegevoegd, zijnde € 0,6 mln in 2016 en € 0,4 mln in 2017.